WYKŁAD: System Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami 

Centrum AMRON to profesjonalny ośrodek analityczno-badawczy specjalizujący się w zagadnieniach związanych z rynkiem nieruchomości, działający w ramach struktury organizacyjnej Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.

Centrum AMRON zostało powołane do obsługi i rozwoju Systemu Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami – jedynej w Polsce ogólnopolskiej bazy danych o cenach i wartościach nieruchomości wyposażonej w zaawansowane funkcjonalności raportujące i analityczne.

Więcej informacji na www.amron.pl

W ramach współpracy z Centrum AMRON realizowany jest wykład:

SYSTEM ANALIZ I MONITOROWANIA RYNKU OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

Wykład wprowadza w tematykę Systemu Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami czyli ogólnopolską bazę danych o cenach i wartościach nieruchomości, wyposażoną w funkcjonalności analityczne i statystyczne.

WYKŁAD: Systemy Wymiany Informacji Związku Banków Polskich

Związek Banków Polskich powstał w 1991 roku. Jest dobrowolnym zrzeszeniem banków, których działalność operacyjna odbywa się na terenie Polski. ZBP wydaje opinie i ekspertyzy dla różnych organów, w tym państwowych, stając się rzecznikiem polskich banków. Do zadań ZBP należy również tworzenie, we współpracy z bankami, odpowiedniego środowiska prawnego, technologicznego i finansowego na rzecz prowadzonych rozliczeń i operacji międzybankowych.

ZBP odpowiada także za edukację w zakresie bankowości, tworzy rejestr stanowisk bankowych i określa uprawnienia, jakie powinien posiadać pracownik sektora bankowego. Gromadzi także dane o klientach-dłużnikach na podstawie danych pochodzących z banków. Rejestr ten znany jest jako Bankowy Rejestr Dłużników lub Bankowy Rejestr Niesolidnych Klientów.

Więcej informacji na www.zbp.pl

W ramach współpracy z ZBP realizowany jest wykład:

SYSTEMY WYMIANY INFORMACJI ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH

Wykład wprowadza w tematykę funkcjonowania Bankowych Systemów Wymiany Informacji i ich wspólnych działań na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz ochrony interesów banków i ich klientów.

WYKŁAD: Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor), prowadzi Rejestr Dłużników i zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm (informacje negatywne) oraz informacje o zobowiązaniach płaconych w terminie (informacje pozytywne).

Jako jedyne biuro umożliwia również dostęp do baz danych Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich, dzięki czemu stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy sektorem bankowym i pozostałymi sektorami gospodarki. Wpisanie dłużnika do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oznacza, że o przeterminowanym zadłużeniu dowiedzą się banki i inne podmioty korzystające z baz BIG-u. Osoba lub firma zadłużona i wpisana do Rejestru Dłużników może spotkać się z odmową udzielenia kredytu, pożyczki, zakupów ratalnych, usług abonamentowych i innych.

BIG InfoMonitor jest częścią Grupy BIK.

Więcej informacji na www.big.pl

W ramach współpracy z BIG nfoMonitor  realizowany jest wykład:

KORZYSTANIE Z INFORMACJI GOSPODARCZEJ PRZEWAGĄ KONKURENCYJNĄ FIRM

Wykład wprowadza w tematykę znaczenia wymiany informacji gospodarczych dla konsumentów i przedsiębiorców. Wyjaśnia na jakich zasadach działają Biura Informacji Gospodarczej, jakie narzędzia udostępniają do weryfikowania wiarygodności płatniczej klientów i kontrahentów, a także jakie są sposoby wsparcia tych grupy w odzyskiwaniu zaległych należności finansowych.

WYKŁAD: Wiarygodność finansowa – co możesz zyskać?

Biuro Informacji Kredytowej to największy w kraju zbiór danych o klientach indywidualnych i przedsiębiorcach, także w obszarze pożyczek pozabankowych. Posiada w swojej bazie informacje o ponad 150 mln rachunków należących do 25 mln klientów indywidualnych oraz informacje o historii kredytowej łącznie ponad 1,4 mln firm, rolników i innych podmiotów, w tym o ponad  840 tys. mikroprzedsiębiorców.

Biuro Informacji Kredytowej zostało utworzone w 1997 r. przez banki i Związek Banków Polskich na podstawie art. 105 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe.

W skład Grupy BIK wchodzą Biuro Informacji Kredytowej S.A. i Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. oraz Digital Fingerprints S.A.

Więcej informacji na www.bik.pl

W ramach współpracy z BIK realizowany jest wykład:

WIARYGODNOŚĆ FINANSOWA – CO MOŻESZ ZYSKAĆ?

Wykład wprowadza w tematykę minimalizowania ryzyka kredytowego, zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony obrotu pieniężnego oraz zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu. W ramach wykładu prezentowana jest platforma edukacyjna Score Hunter.

W trakcie zajęć prezentowane są praktyczne porady:

 • w jaki sposób budować wiarygodność finansową,
 • jakie korzyści płyną z posiadania pozytywnej historii kredytowej,
 • w jaki sposób funkcjonuje Biuro Informacji Kredytowej,
 • jakie zagrożenia niesie ze sobą kradzież bądź utrata dokumentów tożsamości lub nieostrożność w cyberprzestrzeni,
 • jak wykorzystać platformę SCORE HUNTER do nauki budowania wiarygodności finansowej.

SCORE HUNTER to innowacyjna platforma edukacyjna wykorzystująca elementy grywalizacji, przygotowana przez Biuro Informacji Kredytowej. Skierowana jest do każdego, kto miał jakiekolwiek zobowiązanie kredytowe lub zamierza skorzystać z kredytu lub pożyczki. Każdy, kto zdecyduje się zarejestrować i zagrać na www.scorehunter.edu.pl ma szansę podnieść poziom wiedzy i umiejętności z zakresu budowania wiarygodności finansowej. Dodatkowo aktywny uczestnik platformy grywalizacyjnej dowie się czym jest scoring, jak chronić własne dane osobowe, zastrzec zgubiony dowód osobisty i uniknąć konsekwencji wyłudzenia kredytu na swoją tożsamość. Dodatkowo zdobyte na platformie punkty można wymienić na nagrody.

Wejdź do gry już teraz!

www.scorehunter.edu.pl

Bankowcy dla edukacji

Projekt sektorowy Bankowcy dla Edukacji jest odpowiedzią sektora bankowego na realne potrzeby polskiego społeczeństwa w zakresie edukacji ekonomicznej i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Skuteczna realizacja powszechnej edukacji ekonomicznej wymaga szerokich działań wspieranych przez instytucje rynku finansowego, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, media, jak i jednostki samorządu terytorialnego, które są najbliżej codziennego życia całego polskiego społeczeństwa.

Cele:

 • Podniesienie poziomu wiedzy ekonomiczno-finansowej obywateli
 • Przygotowanie klientów do świadomego i racjonalnego wykorzystania produktów finansowych.
 • Poprawa poziomu wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa i kształtowania właściwych postaw Polaków w dziedzinie cyberbezpieczeństwa wobec rozwoju gospodarki elektronicznej i nowoczesnych form płatniczych.
 • Edukowanie użytkowników produktów finansowych w zakresie umiejętnego i bezpiecznego korzystania z nowoczesnych narzędzi cyfrowych.
 • Budowanie wizerunku sektora finansowego jako nowoczesnego, profesjonalnego i odpowiedzialnego społecznie.

Założenia:

 • Szeroka współpraca międzysektorowa z instytucjami działającymi w obszarze bankowości, finansów oraz nowoczesnych technologii.
 • Realizacja projektu przy współudziale instytucji edukacyjnych, samorządów terytorialnych oraz organizacji pozarządowych.
 • Bezpośrednie działania edukacyjne kierowane do różnych grup wiekowych: dzieci i młodzieży szkolnej, studentów, pracowników instytucji finansowych, seniorów.
 • Szeroki rozwój wolontariatu pracowników sektora finansowego i środowiska akademickiego.

 

Współpraca z samorządami terytorialnymi:

Roli samorządów terytorialnych w zakresie edukacji wszystkich grup wiekowych nie da się przecenić. Codzienna obecność z milionami obywateli, wkład w rozwój regionu i integracja lokalnych środowisk, stały się podstawą porozumień o współpracy będących początkiem wspólnych działań edukacyjno-informacyjnych.

Celem zawierania porozumień jest wspieranie działań edukacyjnych w dziedzinie ekonomii i finansów, skierowanych do dzieci i młodzieży, realizowanych w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej Sektora Finansowego, realizowanego przez Warszawski Instytut Bankowości.

Jeśli zainteresowani są Państwo podjęciem współpracy w ramach Projektu Sektorowego Bankowcy dla Edukacji zapraszamy serdecznie do indywidualnego kontaktu!

 

Więcej informacji o Projekcie znajdą Państwo na stronie: www.wib.org.pl

Ogólnopolskie Forum Mediów Akademickich

Ogólnopolskie Forum Mediów Akademickich to platforma współpracy redakcji studenckich z całej Polski. To miejsce dyskusji na temat roli i przyszłości mediów akademickich, podejmowania nowych wspólnych inicjatyw, rozwijania warsztatu dziennikarskiego, a także nawiązywania kontaktów, również z partnerami zewnętrznymi.


Portale internetowe, telewizje, rozgłośnie oraz studenckie magazyny skupiają w skali kraju setki osób. Przygotowywane przez nich materiały docierają do setek tysięcy studentów. To wielki potencjał. Dzięki współpracy i profesjonalizacji media akademickie mogą odgrywać jeszcze większą rolę w walce o uwagę odbiorców, szczególnie tych wchodzących w dorosłość.

Nasze działania

 • Krajowa Konferencja OFMA
 • Studencka Strefa Medialna
 • audycja radiowa „3 grosze o ekonomii”
 • bieżąca współpraca z redakcjami akademickimi

 

Więcej informacji na stronie www.ofma.info.pl

Przedsiębiorca może być zwolniony ze składania dokumentów rozliczeniowych

Taką zasadę stosuje się, jeśli ktoś zaczął prowadzić działalność od pierwszego dnia danego miesiąca. Jeżeli zaś nastąpiło to w trakcie miesiąca, to składa się deklarację rozliczeniową za ten miesiąc i wykazuje składki na ubezpieczenia społeczne ustalone proporcjonalnie do okresu, za który należy je opłacić. Trzeba też wykazać składki na Fundusz Pracy – jeśli ubezpieczony ma mniej niż 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna), oraz na ubezpieczenie zdrowotne – obliczone od pełnej miesięcznej podstawy – jeżeli nie jest zwolniony z ich opłacania. Za następny (pełny) miesiąc także konieczne jest złożenie deklaracji z rozliczonymi składkami za ten miesiąc. Dopiero w kolejnych miesiącach można skorzystać ze zwolnienia od tego obowiązku.

Po upływie 24 miesięcy od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej płatnik, który w dalszym ciągu ją prowadzi, musi złożyć deklarację rozliczeniową. Powinien wykazać w niej obowiązującą go podstawę wymiaru składek oraz obliczone od niej składki. Umożliwi to ZUS sporządzanie za płatnika dokumentów rozliczeniowych za kolejne miesiące.

 

Ważne!

Po upływie 24 miesięcy opłacania składek od preferencyjnej podstawy konieczne jest wyrejestrowanie z kodu 0570xx i zarejestrowanie z kodem 0510xx oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej z obowiązującą podstawą wymiaru składek.

New dimension of cooperative banking

 

Module implemented together with the Cooperative Banking Group (Spółdzielcza Grupa Bankowa)

 Presentation basic issues concerning cooperative banks in Poland, their specific functioning and special position in the banking market. The module participants shall learn the differences between cooperative banks and other banking market players – commercial banks and Credit and Savings Unions (Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe – SKOK).
Business social responsibility, support for local communities and communal nature of operations are the main concepts underlying cooperative banking. The module participants shall learn the issues of banking business based on those ideas and the challenges the sector is to face in the nearest future.

 The subject matter of the lecture in the module:

 • Cooperative banks – socially-responsible banks

 

Long-term saving and investments

 

Module implemented with the Polish Bank Association, the Social Insurance Institution (Zakład Ubezpieczeń Społecznych – ZUS), the Polish Chamber of Pension Funds (Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych), the Stock Exchange Foundation (Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych), the Polish Insurance Chamber (Polska Izba Ubezpieczeniowa) and the Chamber of Fund and Asset Management (Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami)

 

The module is aimed at encouraging long-term saving and investments by increasing the awareness of different saving and investing forms plus benefits from such activities. In particular, this module broadens the knowledge of participants on saving risk diversification methods, pension systems in Poland and globally, various forms of investments, including in the stock exchange, as well as different forms of insurance.

 The subject matter of the lecture in the module:

 • Social insurance required for the running of a company and in the everyday life of each person

E-economy tools

 

Module implemented together with Krajowa Izba Rozliczeniowa (National Clearing Chamber)

The popularisation of electronic business trading, the use of modern, electronic payment and settlement systems plus safety and promptness of cashless payments

The subject matter of lectures in the module:

 • The modern business management using e-economy tools: the e-invoice, e-signature and e-payments

 • The impact of KIR S.A.'s products and services on the development of electronic economy

 • Modern clearing services based on the example of KIR S.A. instant payments

 • KIR S.A. clearing services

 • The history and principle of operation, systems: ELIKSIR, EKSPRES ELIXIR, INVOOBILL and PayByNet

 • The cash flow management using e-economy tools (the risk aspect)