Polityka prywatności

Polityka prywatności
serwisu nzb.pl

I. Definicje:

1)   Administrator – administrator danych dotyczących Użytkowników, gromadzonych z wykorzystaniem Serwisu jest, tj. Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, z siedzibą w Warszawie (00-380), przy ul. Kruczkowskiego 8, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000110584, o numerze NIP 526 00 38 522.

2) Dane Osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

3)   Polityka Prywatności – niniejsza polityka prywatności Serwisu.

4)  Przetwarzanie – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

5)    p.t. – Ustawa  Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1648 z ze zm.)

6)  RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

7)    Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem https://nzb.pl/.

8)    u.o.d.o. – Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.).

9)     u.ś.u.d.e. – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).

10) Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce Prywatności.

  

II. Informacje Ogólne

Jako Administrator odpowiedzialny za bezpieczeństwo korzystania z Serwisu przez wszystkich Użytkowników, szanujemy twoje prawo do prywatności, a w szczególności dbamy  o ochronę twoich Danych Osobowych oraz stosujemy odpowiednie rozwiązania technologiczne i legislacyjne zapobiegające ingerencji w twoją prywatność przez osoby trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Ci poczucia pełnego bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym: RODO, p.t. , u.o.d.o.,  u.ś.u.d.e. W związku powyższym podkreślamy, iż przetwarzamy twoje Dane Osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych w ramach Serwisu usług, a także w celu uzyskania informacji o twojej aktywności w Serwisie.

Polityka Prywatności reguluje Przetwarzanie oraz ochronę twoich Danych Osobowych jako Użytkownika w związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu. Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Ciebie żadnych Danych Osobowych, niemniej wówczas również dochodzi do przetwarzania przez nas twoich Danych Osobowych. Ponadto w zakresie korzystania z innych funkcjonalności Serwisu (możliwość zgłoszenia udziału w organizowanych przez nas wydarzeniach), możesz zostać poproszony o podanie dotyczących Ciebie Danych Osobowych w zakresie właściwego formularza.

Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele Przetwarzania twoich Danych Osobowych gromadzonych podczas korzystania z funkcjonalności Serwisu.


III. Korzystanie z Serwisu bez rejestracji

Korzystanie przez Ciebie z Serwisu poprzez jego przeglądanie nie wymaga podawania Danych Osobowych w postaci wypełniania żadnych formularzy. Taki stan rzeczy nie oznacza jednak, iż w tym zakresie nie otrzymujemy od Ciebie i nie przetwarzamy twoich Danych Osobowych. Podczas przeglądania Serwisu zbieramy twoje Dane Osobowe dotyczące twojej aktywności w Serwisie (rejestrowane w logach systemowych), tj.:  adres IP urządzenia, z którego korzystasz do przeglądania Serwisu; informacje o stosowanej przez Ciebie przeglądarce internetowej oraz systemie operacyjnym; datę i czas twojej aktywności w tym działania podejmowane przez Ciebie w ramach Serwisu; przybliżoną lokalizację oraz wszelkie inne informacje zbierane za pośrednictwem cookies.

Podanie ww. Danych Osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do badania twojej aktywności w Serwisie, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości ich analizy oraz ewentualnie brakiem możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu, które wymagają przekazania tych Danych Osobowych (więcej informacji o przetwarzaniu przez nas twoich Danych Osobowych w zakresie korzystania z Serwisu bez rejestracji znajduje się w rozdziale poświęconym cookies).

Twoje Dane osobowe w zakresie przeglądania Serwisu bez rejestracji będą przetwarzane w następujących celach:

1)      zarządzanie i administrowanie Serwisem  oraz zapewnienie jego funkcjonalności – art. 6 ust 1 lit. f RODO;

2)      udostępnianie Użytkownikowi treści gromadzonych w Serwisie – art. 6 ust 1 lit. b RODO;

3)      zapewnienie  bieżącego kontaktu z Użytkownikiem – art. 6 ust 1 lit. b RODO;

4)      prowadzenie analizy aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności Serwisu – art. 6 ust 1 lit. f RODO;

5)      ustalenie, dochodzenie oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami i odszkodowaniami
– art.6 ust 1 lit. f RODO;

6)      zabezpieczenia i zarchiwizowania informacji na wypadek potrzeby udowodnienia faktów lub wykazania spełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze – art.6 ust 1 lit. f RODO.

Będziemy przetwarzali ww. Dane Osobowe do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu; osiągnięcia celu przetwarzania lub usunięcia właściwych cookies. Po tym okresie ww. Dane Osobowe mogą być przez nas w dalszym ciągu przetwarzane nie dłużej jednak niż do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub upłynięcia okresu obligatoryjnego przechowywania tych Danych Osobowych określonego przez obowiązujące przepisy, w zależności od tego która z tych podstaw przetwarzania wygaśnie później.


IV. Komunikacja z Użytkownikiem

Podjęcie przez Ciebie kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie Serwisu poprzez wysyłanie wiadomości drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w Serwisie w  podstronie „Kontakt” wiąże się bezpośrednio z przetwarzaniem twoich Danych Osobowych. Kontaktując się z nami w powyższy sposób przekazujesz nam przede wszystkim swoje imię i nazwisko oraz swój adres e-mail wraz z jego treścią, która może stanowić Dane Osobowe.

Podanie ww. Danych Osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje Dane osobowe w zakresie realizacji bieżącego kontaktu z Użytkownikiem będą przetwarzane w następujących celach:

1)      zapewnienie  bieżącego kontaktu z Użytkownikiem, w tym udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie za pośrednictwem drogi elektronicznej – art. 6 ust 1 lit. b RODO;

2)      Identyfikowanie potrzeb Użytkowników – art.6 ust 1 lit. f RODO;

3)      zarządzanie i administrowanie Serwisem oraz zapewnienie jego funkcjonalności – art. 6 ust 1 lit. f RODO;

4)      ustalenie, dochodzenie oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami i odszkodowaniami
– art.6 ust 1 lit. f RODO;

5)      zabezpieczenia i zarchiwizowania informacji na wypadek potrzeby udowodnienia faktów lub wykazania spełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze – art.6 ust 1 lit. f RODO.

Będziemy przetwarzali ww. Dane Osobowe do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu; osiągnięcia celu przetwarzania, tj. do czasu zakończenia sprawy będącej przedmiotem przekazanej nam wiadomości. Po tym okresie ww. Dane Osobowe mogą być przez nas w dalszym ciągu przetwarzane nie dłużej jednak niż do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub upłynięcia okresu obligatoryjnego przechowywania tych Danych Osobowych określonego przez obowiązujące przepisy, w zależności od tego która z tych podstaw przetwarzania wygaśnie później.


V. Udział w wydarzeniu

W ramach Serwisu oferujemy Ci możliwość zgłoszenia udziału w organizowanych przez nas wydarzeń takich jak konferencje, webinaria, szkolenia, konkursy. Dokonanie rejestracji na którekolwiek z ww. wydarzeń wiąże się z koniecznością podania określonych Danych Osobowych, które zależenie od rodzaju wydarzenia mogą obejmować: imię; nazwisko; kraj pochodzenia; nazwę instytucji lub uczelni; numer NIP instytucji lub uczelni; stanowisko; departament; adres e-mail; numer telefonu.

Podanie ww. Danych Osobowych jest dobrowolne ale ich niepodanie skutkuje niemożliwością uczestnictwa w danym wydarzeniu.

Twoje Dane osobowe w zakresie udziału w wydarzeniu będą przetwarzane w następujących celach:

1)   zorganizowanie i przeprowadzenie określonego wydarzenia w tym w celu niezbędnym do podęcia kontaktu w związku z jego realizacją, a także w celu zawierania i wykonania umów niezbędnych do jego organizacji (art.6 ust. 1 lit. b RODO);

2) ogólne rejestrowanie przebiegu wydarzenia (zdjęcia i wideo) w celach archiwizacyjnych bez prawa do rozpowszechniania nagranych materiałów (art.6 ust. 1 lit. f RODO);

3)   cele reklamowe, promocyjne i marketingowe własnych produktów i usług w przypadku wyrażenia zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

4)  realizacja obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

5)   ustalenie, dochodzenie oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami i odszkodowaniami
– art.6 ust 1 lit. f RODO;

6)   zabezpieczenie i zarchiwizowanie informacji na wypadek potrzeby udowodnienia faktów lub wykazania spełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze – (art.6 ust 1 lit. f RODO)

Będziemy przetwarzali ww. Dane Osobowe do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, tj. do czasu zakończenia wydarzenia. Po tym okresie ww. Dane Osobowe mogą być przez nas w dalszym ciągu przetwarzane nie dłużej jednak niż do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub upłynięcia okresu obligatoryjnego przechowywania tych Danych Osobowych określonego przez obowiązujące przepisy, w zależności od tego która z tych podstaw przetwarzania wygaśnie później.


VI. Udział w konkursie na pracę dyplomową

W ramach Serwisu oferujemy Ci możliwość zgłoszenia udziału w organizowanym przez nas konkursie na najlepsze prace licencjackie i magisterskie z zakresu tematyki zarządzania ryzykiem finansowym, wiarygodności finansowej oraz rynku kredytowego i pożyczkowego. Dokonanie rejestracji na którekolwiek z ww. wydarzeń wiąże się z koniecznością podania określonych Danych Osobowych, które obejmują: tytuł pracy; imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego; adres e-mail; adres do korespondencji autora pracy; datę obrony pracy; ocenę uzyskaną z pracy; nazwę i adres uczelni, wydziału lub instytutu, na którym obroniono pracę; tytuł/stopień naukowy;  imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego; adres e-mail; adres do korespondencji promotora pracy. W zależności od tego, kto dokonuje zgłoszenia pracy do Konkursu: autor pracy lub promotor pracy, zgłoszenie pracy jest jednoznaczne z potwierdzeniem, iż osoba zgłaszająca dysponuje zgodą odpowiednio autora lub promotora pracy na przekazanie jego danych osobowych w ramach formularza zgłoszenia.

Podanie ww. Danych Osobowych jest dobrowolne ale ich niepodanie skutkuje niemożliwością uczestnictwa w danym wydarzeniu.

Twoje Dane osobowe w zakresie udziału w wydarzeniu będą przetwarzane w następujących celach:

1)     zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu w tym w celu niezbędnym do podęcia kontaktu w związku z jego realizacją, a także w celu zawierania i wykonania umów niezbędnych do jego organizacji (art.6 ust. 1 lit. b RODO);

2)   cele reklamowe, promocyjne i marketingowe własnych produktów i usług w przypadku wyrażenia zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

3)  realizacja obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

4)    ustalenie, dochodzenie oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami i odszkodowaniami
– art.6 ust 1 lit. f RODO;

5)  zabezpieczenie i zarchiwizowanie informacji na wypadek potrzeby udowodnienia faktów lub wykazania spełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze – (art.6 ust 1 lit. f RODO).

Będziemy przetwarzali ww. Dane Osobowe do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, tj. do czasu zakończenia konkursu. Po tym okresie ww. Dane Osobowe mogą być przez nas w dalszym ciągu przetwarzane nie dłużej jednak niż do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub upłynięcia okresu obligatoryjnego przechowywania tych Danych Osobowych określonego przez obowiązujące przepisy, w zależności od tego która z tych podstaw przetwarzania wygaśnie później.


VII. Prowadzenie profili w mediach społecznościowych

Jako Administrator prowadzimy profil Serwisu na portalu społecznościowym Facebook.

Korzystanie przez Ciebie z naszego profilu na portalu społecznościowym Facebook nie wymaga podawania Danych Osobowych w postaci wypełniania żadnych formularzy. Taki stan rzeczy nie oznacza jednak, iż w tym zakresie nie otrzymujemy od Ciebie i nie przetwarzamy twoich Danych Osobowych. Podczas korzystania z naszego profilu zbieramy twoje Dane Osobowe dotyczące twojej aktywności w naszym profilu zbierane za pośrednictwem cookies. Ponadto  poprzez swoją aktywność na ww. profilu (m.in. polubienie lub  zaobserwowanie; dołączenie do grupy tematycznej; komentowanie naszych postów; wysyłanie wiadomości oraz inne funkcjonalności zapewnianie przy Facebook) przekazujesz nam przede wszystkim swoje imię i nazwisko (lub nazwę swojego profilu) lub inne dane oznaczone jako publiczne, w tym swój udostępniony wizerunek oraz treść komentarzy umieszczanych przez Ciebie na naszym profilu lub przesyłanych do nas wiadomości prywatnych, które mogą stanowić Dane Osobowe.

Podanie ww. Danych Osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie skutkuje niemożliwością korzystania z profilu Serwisu.

Twoje Dane osobowe w zakresie korzystania z profilu Serwisu będą przetwarzane w następujących celach:

1)     prowadzenie i zarządzenie profilem Serwisu w serwisie Facebook – art.6 ust 1 lit. f RODO;

2)   zapewnienie bieżącego kontaktu z Użytkownikiem w zakresie korzystania z profilu Serwisu, w tym w celach marketingowych i promocyjnych – art. 6 ust 1 lit. b RODO;

3)   cele reklamowe, promocyjne i marketingowe własnych produktów i usług w przypadku wyrażenia zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

4)    ustalenie, dochodzenie oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami i odszkodowaniami
– art.6 ust 1 lit. f RODO;

5)   zabezpieczenie i zarchiwizowanie informacji na wypadek potrzeby udowodnienia faktów lub wykazania spełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze – art.6 ust 1 lit. f RODO.

6)     prowadzenie statystyk dotyczących sposobu korzystania z profilu przez Użytkowników – art.6 ust 1 lit. f RODO

Będziemy przetwarzali ww. Dane Osobowe:

1)    tak długo jak będziesz korzystał z naszego profilu tj. do czasu zaprzestania jego obserwowania lub „lubienia”, opuszczenia grupy tematycznej, zaprzestania korzystania z innych  funkcjonalności zapewnianych przez serwis Facebook lub do czasu usunięcia swojego konta lub komentarza, ewentualnie do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub

2)   do czasu osiągnięcia celu przetwarzania, tj. do czasu zakończenia sprawy będącej przedmiotem przekazanej nam wiadomości, ewentualnie do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub

3)    do czasu usunięcia właściwych cookies.

Po tym okresie ww. Dane Osobowe mogą być przez nas w dalszym ciągu przetwarzane nie dłużej jednak niż do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub upłynięcia okresu obligatoryjnego przechowywania tych Danych Osobowych określonego przez obowiązujące przepisy, w zależności od tego która z tych podstaw przetwarzania wygaśnie później.


VIII. Media Społecznościowe

Informujemy że w Serwisie umieściliśmy wtyczkę prowadzące bezpośrednio do naszego profilu Serwisu na portalu Facebook. Po kliknięciu w logotyp portalu Facebook zostaniesz przeniesiony na nasz profil, co wiąże się z przetwarzaniem twoich Danych Osobowych według zasad ustalonych przez podmiot odpowiedzialny za ww. portal. Podkreślamy, że ten podmiot samodzielnie i niezależnie od nas ustala cele i zasady przetwarzania danych osobowych obowiązujące na platformie opisane w politykach prywatności oraz innych regulaminach, dlatego też wszelkie pytania i roszczenia wynikające z korzystania przez Ciebie z tego portalu powinieneś kierować bezpośrednio do ww. podmiotu.

Dla dodatkowej transparentności zamieszczamy poniżej linki do polityki prywatności portalu Facebook,  do zapoznania z którym zachęcamy wszystkich Użytkowników:

1)      Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation;


IX. Udostępnianie Danych Osobowych

Dla osiągnięcia celów wskazanych w Polityce Prywatności, przetwarzamy twoje Dane Osobowe sami, a także przekazujemy je podmiotom z nami współpracującym w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Podmioty te przetwarzają twoje Dane Osobowe w naszym imieniu i są zobowiązane do zachowania ich pełnej poufności.

Twoje Dane Osobowe mogą być udostępnione przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa (np. Policji, organom egzekucyjnym, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, urzędom skarbowym) oraz innym podmiotom współpracującym z Administratorem, na podstawie art. 6 ust. 1 RODO m.in. jeśli Jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. 

Ponadto twoje Dane Osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, takim jak dostawcy usług informatycznych, transportowych, biura rachunkowe, kancelarie prawne, dostawcy przesyłek listowych, paczkowych, kurierskich, finansowych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Twoje Dane Osobowe przekazujemy również podmiotom, które świadczą dla Ciebie usługi powiązane z naszymi usługami, a które są odrębnymi administratorami Danych Osobowych przetwarzającymi Twoje dane we własnym imieniu – należą do nich, m.in. firmy kurierskie lub pocztowe, banki oraz instytucje płatnicze.

Podkreślamy, że twoje Dane Osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Stany Zjednoczone oraz Kanada), przede wszystkim w wyniku korzystania przez z nas z usług Meta Platforms Ireland Limited (Facebook). W tym miejscu zaznaczamy, iż przekazanie twoich Danych Osobowych do wskazanych państw trzecich opiera się na odpowiedniej podstawie prawnej zapewniającej odpowiednią ich ochronę. Mogą to być odpowiednie decyzje Komisji Europejskiej, czy też standardowe klauzule umowne stosowane przez ww. podmioty.

 

X. Profilowanie i podejmowane decyzji w sposób zautomatyzowany

Informujemy dodatkowo, iż w niektórych przypadkach możemy podejmować wobec Ciebie decyzje w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania, czyli automatycznego przetwarzania twoich Danych Osobowych, a także możesz podlegać badaniu preferencji i zachowań podczas wykonywania czynności w ramach funkcjonalności Serwisu, przez podmioty współpracujące z nami z wykorzystaniem oprogramowania służącego do automatyzacji procesów marketingowych, celem umożliwienia dostarczenia spersonalizowanych treści oraz polepszenia funkcjonowania Serwisu — zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Profilowanie stosowane przez nas, polega na wykorzystywaniu algorytmów komputerowych do analizy twoich Danych Osobowych (zachowanie Użytkownika w Serwisie, dane zebrane za pomocą plików cookie, a także podane przez Użytkownika Dane Osobowe) w celu wyświetlania na twoje potrzeby bezpośrednio w Serwisie, lub też za pośrednictwem marketingu bezpośredniego (wiadomości e-mail, marketing telefoniczny etc.) spersonalizowanej oferty, opartej o potencjalne preferencje i zainteresowania Użytkownika mogące dotyczyć produktów i usług Administratora.


XI. Uprawnienia Użytkownika

W związku z przetwarzaniem Twoich Danych osobowych, masz prawo do:

¾    wglądu w swoje Dane Osobowe i uzyskania informacji m.in. na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania oraz informacji o odbiorcach tych Danych Osobowych;

¾    sprostowania oraz uzupełnienia niekompletnych Danych Osobowych bądź ich usunięcia;

¾   żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania Danych Osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

¾    przeniesienia Danych Osobowych;

¾    cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w każdym momencie; 

¾    wniesienia skargi do organu nadzorczego w przedmiocie ochrony Danych Osobowych –
w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie Twoje wnioski lub żądania a będą realizowane niezwłocznie jednak nie dłużej niż w terminie 30 dni od momentu otrzymania stosownego wniosku lub żądania.

W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, możesz w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć tę zgodę. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W niektórych przypadkach Twoja zgoda jest potrzebna do świadczenia określonych usług lub dokonania czynności. W takim przypadku cofnięcie zgody sprawi, że świadczenie takiej usługi lub dokonanie takiej czynności będzie niemożliwe.

Możesz również w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym wobec operacji opartych na profilowaniu, a także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Danych Osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako Administratora, innego niż marketing bezpośredni i profilowanie. Jeśli  wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych w konkretnym celu, będziemy mogli jako Administrator w dalszym ciągu przetwarzać te dane do innych celów.

Przetwarzanie Danych Osobowych zostanie wyłączone na podstawie zgłoszonego przez Ciebie w każdym czasie żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania Danych Osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania poprzez wysłanie wiadomości e-mail — iod@wib.pl lub zmianę ustawień przeglądarki internetowej.

Podkreślamy jednocześnie, że ww. uprawnienia nie będąc Ci przysługiwały w każdym przypadku i w wybranym przez Ciebie zakresie, a sposób ich realizacji może być zależny od okoliczności niemożliwych obecnie do przewidzenia. W żadnym wypadku jednak nie będzie to oznaczało ograniczenia twoich jakichkolwiek praw, a jedynie stosowanie przez nas obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.


XII. Gromadzenie danych dotyczących Użytkownika — Zapytania http

W zakresie korzystania z Serwisu przez Użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:

¾    publicznego adresu IP urządzenia końcowego z którego nadeszło zapytanie;

¾    nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;

¾    czasu nadejścia zapytania;

¾    pierwszego wiersza żądania http;

¾    kodu odpowiedzi http;

¾    liczby wysłanych przez serwer danych;

¾    adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) –
przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;

¾    informacji o przeglądarce Użytkownika;

¾    informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji operacji http.

Informacje określone powyżej w żaden sposób nie są łączone z twoimi Danymi Osobowymi i nie są wykorzystywane do określenia twojej tożsamości z zastrzeżeniem wypadków, gdy w celu skorzystania z usług Serwisu istnieje konieczność, wnioskowania, rejestracji czy logowania.

Serwis może zbierać w sposób automatyczny informacje w tym informacje zawartych w plikach cookie. Gromadzone informacje wykorzystywane są m.in. do:

¾    zarządzania Serwisem;

¾    stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa;

¾    badania ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych;

¾    badania  preferencji i zachowań Użytkowników.

Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień twojej przeglądarki internetowej. Powinieneś sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” wykorzystywanej przeglądarki internetowej.


XIII. Wykorzystanie cookies

Informujemy jako Administrator, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z Serwisów w Twoim urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich jak: Facebook etc. w celu umożliwienia skorzystania z funkcjonalności Serwisu zintegrowanych z tymi serwisami. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania cookies.

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, żebyś przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

Serwis korzysta z cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Cookies wykorzystywane są w celu:

¾    ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania;

¾    późniejszej identyfikacji Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem na którym zostały zapisane;

¾    tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają z jego zasobów co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;

¾    dostosowania zawartości Serwisu do określonych preferencji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania z Serwisu dostosowanego do indywidualnych potrzeb Użytkownika;

W ramach Serwisu możemy wykorzystywać następujące rodzaje cookies:

¾    niezbędne — pliki cookie niezbędne do prawidłowego działania Serwisu, zapewniające podstawowe funkcje i zabezpieczenia Serwisu umożliwiające, m.in. wykorzystywanie podstawowych funkcji takich jak nawigacja, czy tez dostęp do obszarów Serwisu wymagających uwierzytelnienia;

¾    marketingowe — pliki cookie stosowane do analizowania aktywności Użytkowników, wyświetlania odpowiednich reklam i kampanii marketingowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Użytkowników i tym samym bardziej efektywne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

¾    analityczne — pliki cookie wspomagające zebranie anonimowych danych statystycznych i analitycznych związanych z aktywnością Użytkowników w ramach Serwisu. Pomagają nam analizować liczbowe aspekty ruchu użytkowników Serwisu oraz służą do zrozumienia, w jaki sposób Użytkownicy wchodzą w interakcje z Serwisem. Te pliki cookie pomagają uzyskać informacje na temat liczby odwiedzających, współczynnika odrzuceń, źródła ruchu itp.

¾    Funkcjonalne —  pliki cookie, które pomagają w realizacji pewnych funkcji, takich jak udostępnianie zawartości Serwisu na platformach mediów społecznościowych, zbieranie opinii i innych funkcji podmiotów trzecich.

¾    Wydajnościowe — pliki cookie, które pomagają w realizacji pewnych funkcji, takich jak udostępnianie zawartości Serwisu na platformach mediów społecznościowych, zbieranie opinii i innych funkcji podmiotów trzecich.

Obecnie w ramach Serwisu wykorzystujemy następujące pliki cookie:

Niezbędne:

Nazwa

Dostawca

Opis

Żywotność

Typ

cookielawinfo-checkbox-necessary

GDPR

Wtyczka GDPR Cookie Consent, rejestruje zgodę użytkownika na pliki cookie w kategorii „Niezbędne”.

Rok

Niezbędne

cookielawinfo-checkbox-functional

GDPR

Wtyczka GDPR Cookie Consent ustawia plik cookie w celu zapisania zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii „Funkcjonalne”.

Rok

Niezbędne

cookielawinfo-checkbox-performance

GDPR

Wtyczka GDPR Cookie Consent, przechowuje zgodę użytkownika na pliki cookie w kategorii „Performance”.

Rok

Niezbędne

cookielawinfo-checkbox-analytics

GDPR

Wtyczka GDPR Cookie Consent, rejestruje zgodę użytkownika na pliki cookie w kategorii „Analizy”

Rok

Niezbędne

cookielawinfo-checkbox-advertisement

GDPR

Wtyczka GDPR Cookie Consent, rejestruje zgodę użytkownika na pliki cookie w kategorii „Reklama”.”

Rok

Niezbędne

cookielawinfo-checkbox-others

GDPR

Wtyczka GDPR Cookie Consent, przechowuje zgodę użytkownika na pliki cookie w kategorii „Inne”.

Rok

Niezbędne

elementor

GDPR

Motyw WordPress strony internetowej korzysta z tego pliku cookie. Umożliwia to właścicielowi strony wprowadzanie lub zmianę zawartości strony w czasie rzeczywistym.

Nigdy

Niezbędne

Analityczne:

Nazwa

Dostawca

Opis

Żywotność

Typ

_ga

Google Analytics

Google Analytics ustawia to ciasteczko w celu obliczenia danych dotyczących odwiedzających, sesji i kampanii oraz śledzenia korzystania z witryny w raporcie analityki witryny. Ciasteczko przechowuje informacje anonimowo i przypisuje losowo wygenerowany numer, aby rozpoznać unikalnych odwiedzających.

Rok, miesiąc  
 i 4 dni

Analityczne

_gid

Google Analytics

Google Analytics ustawia to ciasteczko w celu przechowywania informacji na temat sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z witryny, tworząc jednocześnie raport analityczny dotyczący wydajności witryny. Niektóre zebrane dane obejmują liczbę odwiedzających, ich źródło i odwiedzane przez nich strony w sposób anonimowy.

1 dzień

Analityczne

_gat

Google Universal Analytics

Google Universal Analytics ustawia to ciasteczko w celu ograniczenia szybkości żądań i tym samym ograniczenia zbierania danych na stronach o dużym ruchu.

1 minuta

Analityczne

_gcl_au

Google Tag Manager

Google Tag Manager ustawia plik cookie w celu eksperymentowania z efektywnością reklam na stronach internetowych korzystających z ich usług.

3 miesiące

Analityczne

_gat_UA-*

Google Analytics

Google Analytics ustawia to ciasteczko w celu śledzenia zachowań użytkowników.

1minuta

Analityczne

_ga_*

.nzb.pl

Google Analytics ustawia ciasteczko w celu przechowywania i zliczania wyświetleń strony.        

Rok, miesiąc   
i 4 dni

Analityczne

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookie. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania cookie mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach Serwisu. Pliki cookie zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów. W tym celu  Administrator może zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików cookie niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Serwisu.


XIV. Kontakt

W celu uzyskania wszelkich informacji o procesie gromadzenia i przetwarzania danych przez  Administratora Użytkownik może kierować na adres:

¾    Fundacja Warszawski Instytut Bankowości,  ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa


XV. Inspektor Ochrony Danych

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod@wib.pl 


XVI. Aktualizacja Polityki Prywatności

Polityka Prywatności jest stale poddawana przeglądom i aktualizacją przez co jej treść może ulegać zmianie. Przy każdej jej nowej wersji będziemy umieszczali daty każdej kolejnej aktualizacji celem stosowania postanowień właściwych dla danego przypadku.