O Programie

O programie

Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem to jeden z największych programów edukacji ekonomicznej w Polsce – realizowany na podstawie porozumień podpisanych z ponad 120 uczelniami. Powstał w 2009 r. z inicjatywy Związku Banków Polskich i Biura Informacji Kredytowej, przy wsparciu i zaangażowaniu Krajowej Izby Rozliczeniowej.

Skierowany jest do studentów, doktorantów, kół naukowych, samorządów studenckich, pracowników dydaktycznych i naukowych.

Stworzony i realizowany w przeświadczeniu, że połączenie doświadczeń dydaktycznych i naukowych z wiedzą praktyczną pozwoli na lepsze przygotowanie odbiorców do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej.

W trakcie realizacji Programu przeprowadziliśmy kilka tysięcy wykładów, kilkaset Stref NZB (stoisk edukacyjnych), uczestniczyliśmy w kilkuset konferencjach naukowych. Dotarliśmy w sposób bezpośredni z wiedzą ekonomiczną do kilkuset tysięcy studentów i pracowników uczelnianych, realnie wpływając na poziom wiedzy ekonomicznej Polaków. 

Misja

Podnoszenie poziomu wiedzy ekonomicznej, w szczególności o budowaniu wiarygodności finansowej, zarządzaniu ryzykiem w biznesie i życiu osobistym, rynku finansowym, przedsiębiorczości oraz rozwój współpracy biznesu ze szkołami wyższymi.

Cele

 • wzrost wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie, m.in. poprzez podnoszenie kwalifikacji obecnej i przyszłej kadry menedżerskiej oraz specjalistów
 • budowa potencjału polskiej przedsiębiorczości
 • inspirowanie działań nauka-biznes-finanse
 • pogłębianie i rozpowszechnianie dobrych praktyk biznesowych poprzez zwiększenie przepływu informacji z nauki do praktyki gospodarczej i z praktyki gospodarczej do nauki
 • wzmocnienie wizerunku instytucji finansowych jako instytucji odpowiedzialnych społecznie

Grupy docelowe

 • szkoły wyższe
 • pracownicy akademiccy
 • studenci i doktoranci
 • organizacje studenckie
 • przedstawiciele biznesu
 • środowiska opiniotwórcze

Formy aktywności

Korzyści dla Uczelni

 • zwiększenie przepływu informacji z nauki do praktyki gospodarczej i z praktyki gospodarczej do nauki
 • podnoszenie wiedzy nauczycieli akademickich oraz studentów 
 • zwiększenie konkurencyjności uczelni 

Korzyści dla Studentów

 • zdobycie praktycznej wiedzy wykraczającej poza program zajęć na studiach
 • lepsze przygotowanie do podjęcia przyszłej pracy zawodowej, a tym samym zwiększenie swojej konkurencyjności jako pracownika/pracodawcy
 • uzyskanie wysokiego poziomu edukacji finansowej i ekonomicznej, co wpłynie na jakość pracy zawodowej i życia osobistego

Korzyści dla Partnerów

 • dotarcie do tysięcy studentów i pracowników naukowych
 • praktyczny wpływ na treści merytoryczne przekazywane studentom i pracownikom naukowym na uczelniach
 • podnoszenie kwalifikacji obecnej i przyszłej kadry menedżerskiej oraz specjalistów
 • realizacja celów Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR)

Organizatorem Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem w latach 2009-2023 było Centrum Procesów Bankowych i Informacji (www.cpb.pl).