WYKŁAD: Systemy Wymiany Informacji Związku Banków Polskich

Związek Banków Polskich powstał w 1991 roku. Jest dobrowolnym zrzeszeniem banków, których działalność operacyjna odbywa się na terenie Polski. ZBP wydaje opinie i ekspertyzy dla różnych organów, w tym państwowych, stając się rzecznikiem polskich banków. Do zadań ZBP należy również tworzenie, we współpracy z bankami, odpowiedniego środowiska prawnego, technologicznego i finansowego na rzecz prowadzonych rozliczeń i operacji międzybankowych.

ZBP odpowiada także za edukację w zakresie bankowości, tworzy rejestr stanowisk bankowych i określa uprawnienia, jakie powinien posiadać pracownik sektora bankowego. Gromadzi także dane o klientach-dłużnikach na podstawie danych pochodzących z banków. Rejestr ten znany jest jako Bankowy Rejestr Dłużników lub Bankowy Rejestr Niesolidnych Klientów.

Więcej informacji na www.zbp.pl

W ramach współpracy z ZBP realizowany jest wykład:

SYSTEMY WYMIANY INFORMACJI ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH

Wykład wprowadza w tematykę funkcjonowania Bankowych Systemów Wymiany Informacji i ich wspólnych działań na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz ochrony interesów banków i ich klientów.

Może Cię zainteresować: