Związek Banków Polskich ma nowego Prezesa

Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich wybrało nowy Zarząd oraz Radę Związku. Na funkcję Prezesa Związku powołany został dr Tadeusz Białek, dotychczasowy Wiceprezes Związku. Ponadto do Zarządu, na trzyletnią kadencję, powołano Agnieszkę Wachnicką, Włodzimierza Kicińskiego oraz Bartosza Kublika.

Swoją ponad 30-letnią misję w ZBP kończy dotychczasowy Prezes Związku Krzysztof Pietraszkiewicz, który kierował organizacją jako Prezes od 2003 r. (wcześniej jako Dyrektor Generalny). Współtworzył w sektorze bankowym takie instytucje jak m.in. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., Biuro Informacji Kredytowej S.A. oraz Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. Współinicjator powołania Fundacji Obrotu Bezgotówkowego (2017), a także szeregu innych inicjatyw. Zaangażowany w liczne projekty współpracy sektora bankowego ze środowiskiem naukowym.
 
Tadeusz Białek dziękując ustępującemu Prezesowi podkreślił, że podejmuje się kierowania związkiem w niezwykle trudnym okresie, a dodatkowo przejmuje zarządzanie organizacją, która w ostatnich 30 latach pozostawała jednym z najważniejszych podmiotów na rynku finansowo – bankowym. 
 
Nowo wybrany Prezes ZBP wskazał w czasie obrad walnego zgromadzenia, że aktualne uwarunkowania działania banków w Polsce wiążą się z licznymi wyzwaniami stojącymi przed sektorem bankowym. Do najważniejszych wyzwań zaliczył m.in.: proces reformy wskaźnika referencyjnego (wprowadzenie nowego wskaźnika WIRON, który zastąpi WIBOR), rozwiązanie problemu kredytów walutowych, aktualne trudności w finansowaniu rynku mieszkaniowego na skutek inflacji i wysokiego poziomu stóp procentowych, niewspółmiernie wysoki poziom obciążeń sektora bankowego i wprowadzenie licznych regulacji osłabiających zdolność sektora bankowego do finansowania gospodarki (np. ustawowe wakacje kredytowe). 
 
Nowy Zarząd ZBP od 19 kwietnia br. będzie 4 osobowy a w jego składzie pozostawać będą :
Tadeusz Białek – doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim i Studiów Doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.
Z sektorem bankowym związany od 2003 r. W latach 2010 – 2020 pełnił funkcję Dyrektora Zespołu Prawno – Legislacyjnego Związku Banków Polskich. Od 2020 Wiceprezes Związku Banków Polskich. Przewodniczący Komitetu Sterującego Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych. Przewodniczący Komitetu Cyberbezpieczeństwa Banków  Pełnił liczne funkcje w ramach reprezentacji sektora bankowego na poziomie krajowym i europejskim w ramach Europejskiej Federacji Bankowej (EBF). Brał udział w licznych pracach legislacyjnych dotyczących kluczowych regulacji w zakresie funkcjonowania sektora bankowego. Arbiter Sądu Polubownego przy KNF.
 
Agnieszka Wachnicka – absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunku Finanse i Bankowość. W latach 2015 -2018 pełniła funkcję dyrektora Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego. Wcześniej przez 12 lat pracowała w Ministerstwie Finansóww, gdzie kierowała pracami legislacyjnymi nad regulacjami rynku finansowego, w szczególności bankowego. W latach 2013-2015 członek Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego. W latach 2018 – 2023 Prezes Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego.
 
Bartosz Kublik – z sektorem bankowym i spółdzielczością związany od 2003r. Od 2009r wiceprezes a następnie prezes zarządu banku spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej. Od 2014r. członek Rady Związku Banków Polskich (do dnia wyboru Przewodniczący Rady Związku) oraz przewodniczący Sekcji Banków Spółdzielczych w ramach ZBP. Uczestnik procesów legislacyjnych tworzących podstawy nowej organizacji krajowych grup bankowości spółdzielczej. Autor licznych publikacji o tematyce ekonomicznej i bankowej.
 
Włodzimierz Kiciński – z sektorem bankowym związany od 1995 r.  Karierę zawodową rozpoczął jako dyrektor departamentu zagranicznego w Narodowym Banku Polskim i brał udział w negocjacjach Polski z Klubem Londyńskim i Klubem Paryskim w zakresie redukcji zadłużenia. W latach 2002-2011 pełnił funkcję prezesa zarządu Nordea Bank Polska. W tym czasie zasiadał również w organach kierowniczych ZBP. W 2012 r. objął stanowisko wiceprezesa zarządu ds. finansowych w KGHM Polska Miedź. Od 2017 r. pełni funkcję Wiceprezesa Związku.

Źródło: zbp.pl

Może Cię zainteresować: