Wykład: ZUS dla Studenta. Ubezpieczenia społeczne w praktyce

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, zajmującą się gromadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obywateli oraz dystrybucją świadczeń (np. emerytur, rent, zasiłków chorobowych lub macierzyńskich) w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach powszechnie obowiązujących. Doświadczenie w prowadzeniu działalności ubezpieczeniowej ZUS zbiera już od ponad 80-ciu lat. Powstał 24 października 1934 r. w wyniku decyzji prezydenta Ignacego Mościckiego o scaleniu pięciu wcześniej działających państwowych izb ubezpieczeniowych. Od chwili powołania jest jedną z najnowocześniejszych i najlepiej zorganizowanych tego typu instytucji na świecie.

Obecnie z usług ZUS korzysta około 24 mln klientów, co stawia Zakład w czołówce największych instytucji finansowych w Polsce. Środki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, których dysponentem jest ZUS, stanowią blisko 50 proc. zasobów pieniężnych państwa. Zakład nie prowadzi jednak własnej polityki finansowej i nie może samodzielnie ustalać np. wysokości składek lub świadczeń – politykę w tym obszarze kształtuje Parlament w drodze ustaleń ustawowych.

Więcej na www.zus.pl

 

W ramach współpracy z tym partnerem realizowany jest wykład:

 

ZUS DLA STUDENTA. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W PRAKTYCE

Wykład realizowany wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w ramach modułu tematycznego „Ubezpieczenia społeczne”, którego celem jest m.in. wskazanie różnić pomiędzy różnymi formami wykonywania pracy (umowa o pracę, o dzieło, zlecenie, prowadzenie działalności gospodarczej) i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych jakie wiążą się z każdą z tych umów, jak i korzyści wynikających z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

 

Słuchacz otrzyma wiedzę m.in. o tym:

 • Dlaczego warto opłacać składki na ubezpieczenie społeczne

 • Jakie rodzaje składek na ubezpieczenie społeczne trzeba płacić w zależności od rodzaju umowy ( zlecenie, o dzieło, o pracę)

 • Czym różnią się poszczególne umowy (zlecenie, o dzieło, o pracę)

 • Jakie warunki należy spełniać, aby jako student być zwolnionym z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne

 • Jakie korzyści daje nam ubezpieczenie zdrowotne

 • Jak przebiega proces zakładania działalności gospodarczej

 • Jakie składki płaci przedsiębiorca

 • Kiedy przedsiębiorca ma prawo do tzw. składki ulgowej

 • Kiedy student ma prawo do renty rodzinnej i renty socjalnej

 • Czym jest umowa uaktywniająca dla Niań

 • Jak można załatwiać sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu (ePUAP, PUE)

 

Nie możesz przyjść na wykład? Pobierz prezentację.

 

Może Cię zainteresować: