Związek Banków Polskich powstał w 1991 roku. Jest dobrowolnym zrzeszeniem banków, których działalność operacyjna odbywa się na terenie Polski. ZBP wydaje opinie i ekspertyzy dla różnych organów, w tym państwowych, stając się rzecznikiem polskich banków. Do zadań ZBP należy również tworzenie, we współpracy z bankami, odpowiedniego środowiska prawnego, technologicznego i finansowego na rzecz prowadzonych rozliczeń i operacji międzybankowych.

ZBP odpowiada także za edukację w zakresie bankowości, tworzy również rejestr stanowisk bankowych i określa uprawnienia, jakie powinien posiadać pracownik sektora bankowego. ZBP gromadzi także dane o klientach-dłużnikach na podstawie danych pochodzących z banków. Rejestr ten znany jest jako Bankowy Rejestr Dłużników lub Bankowy Rejestr Niesolidnych Klientów.

Więcej informacji na www.zbp.pl


W ramach współpracy z tym partnerem realizowany jest wykład:


SYSTEMY WYMIANY INFORMACJI ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH


Wykład wprowadzający w tematykę funkcjonowania Bankowych Systemów Wymiany Informacji i ich wspólnych działań na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz ochrony interesów banków i ich klientów.
Słuchacz otrzyma wiedzę m.in. o:

  • Ogólnopolskim Systemie BANKOWY REJESTR -  narzędzie wykorzystywane w pierwszej fazie oceny ryzyka związanego z potencjalnym Klientem Banku
  • Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE -  służący eliminowaniu z obrotu gospodarczego groźnych dla bezpieczeństwa obywateli oraz całej gospodarki, różnego rodzaju wyłudzeń dokonywanych przez osoby posługujące się skradzionymi lub fałszywymi dokumentami oraz cudzą tożsamością
  • Systemie Zastrzegania Kart
  • Pozostałych bazach o charakterze wczesnego ostrzegania tj.: System ZORO, System RRB, System BRIBIT, System SWIP.

 

Nie możesz przyjść na wykład? Pobierz prezentację.