Współpraca w ramach programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem z bankami zrzeszonymi w grupie SGB to wartość dodana

Od dłuższego już czasu obserwujemy wzrost społecznego zainteresowania praktycznymi aspektami edukacji ekonomicznej. Rozwój usług finansowych, wdrażanie do powszechnego użytku nowoczesnych instrumentów i narzędzi informatycznych nie tylko ułatwia dostęp do naszych pieniędzy, ale wymaga większej świadomości odnośnie przeciwdziałania niepożądanym skutkom postępu technologicznego.

Środowisko bankowe od lat dba o bezpieczeństwo naszych depozytów, co znajduje konkretny wyraz nie tylko w dbałości o jakość świadczonych usług, ale także w trosce o edukowanie obecnych i przyszłych interesariuszy systemu bankowego. To sprawa szczególnej wagi, bowiem budowanie zrozumienia dla potrzeby oszczędzania jako fundamentu społecznej zamożności zaczyna się już na etapie szkoły podstawowej.Zasięg działania takich projektów, jak Bakcyl, czy Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, realizowanych przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości we współpracy z Centrum Prawa Bankowego i Informacji, przy aktywnym wsparciu Związku Banków Polskich, dowodzi, że potrzeby i oczekiwania społeczne w tym względzie są znaczne, a w miarę rozwoju rynku usług finansowych będą coraz większe.

Nie dziwi zatem fakt, że bankowość spółdzielcza, pełniąca jakże często funkcję lokalnego centrum kompetencji w małych ojczyznach nie pozostała obojętna wobec tych oczekiwań i potrzeb swoich klientów. Drugi już rok z rzędu banki zrzeszone w Spółdzielczej Grupie Bankowej czynnie włączyły się w realizację programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, udzielając nie tylko niezbędnego wsparcia merytorycznego, organizacyjnego, a tam, gdzie to konieczne, także finansowego, ale realizując także – w formule wolontariatu pracowniczego – cykl spotkań i wykładów w środowiskach swego działania, również na lokalnych uczelniach. To ostatnie zresztą ma znaczenie umowne, bo renoma szeregu szkół wyższych, daleko wykracza poza lokalne środowiska.

Wolontariat pracowników banków z grupy SGB to nie tylko specjaliści z różnych dziedzin bankowości spółdzielczej, ale również członkowie zarządów i rad nadzorczych, których osobiste doświadczenie i kwalifikacje zawodowe stanowią nieocenione studium wiedzy dla słuchaczy uczelni, w tej liczbie tych, którzy rozmyślając o wyborze przyszłej drogi zawodowej lokują swoje ambicje w sektorze finansowym. Zasięg oddziaływania jest na tyle duży, że praktycznie mapa przedsięwzięć edukacyjnych realizowanych w ramach Nowoczesnego Zarządzania Biznesem i mapa alokacji banków zrzeszonych w SGB to zbiory jeśli nie tożsame, to bardzo zbliżone. Tylko w pierwszym półroczu, które właśnie dobiega końca, zrealizowano ponad pięćdziesiąt wykładów we Wrocławiu, Toruniu, Gdańsku, Poznaniu, Łodzi, Bydgoszczy, Rzeszowie, Koszalinie, Opolu, Zielonej Górze, ale i w mniejszych ośrodkach, by wymienić Płock czy Otwock. Znacznie dłuższa jest lista banków, których przedstawiciele prowadzili wykłady na terenie wymienionych miejscowości, a to dlatego, że nie były to pojedyncze spotkania, a i lista uczelni w poszczególnych miastach nie ogranicza się do jednej tylko szkoły wyższej. Zasięg i wagę projektu najlepiej oddadzą wypowiedzi osób bezpośrednio zaangażowanych w jego realizację, które przytaczamy w oryginalnym brzmieniu. Współpraca w ramach programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem z bankami zrzeszonymi w grupie SGB to wartość dodana Od dłuższego już czasu obserwujemy wzrost społecznego zainteresowania praktycznymi aspektami edukacji ekonomicznej. Rozwój usług finansowych, wdrażanie do powszechnego użytku nowoczesnych instrumentów i narzędzi informatycznych nie tylko ułatwia dostęp do naszych pieniędzy, ale wymaga większej świadomości odnośnie przeciwdziałania niepożądanym skutkom postępu technologicznego.

Sławomir Urban, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Gniewie:

Miałem okazję przedstawić banki spółdzielcze jako przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie na Uniwersytecie Gdańskim, Bydgoskim oraz w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Starałem się przede wszystkim przedstawić genealogię bankowości spółdzielczej i jej wpływ na współczesną bankowość. Przedstawiałem banki spółdzielcze jako instytucje uniwersalne, które dysponują podobną ofertą produktową do bankowości komercyjnej. Skupiałem się na przedstawieniu pozytywnej roli bankowości spółdzielczej dla środowiska lokalnego. Akcentowałem potrzebę utrzymania małych ojczyzn we współczesnym zglobalizowanym świecie, jako miejsc pielęgnujących tradycję lokalną, folklor i szeroko rozumiany regionalizm. Miałem wrażenie pozytywnego odzewu wśród studentów. Po wykładach dostrzegali oni potrzebę funkcjonowania bankowości spółdzielczej oraz widzieli pozytywy jej działalności dla środowisk lokalnych.

Marek Musiał, wiceprezes zarządu Banku Spółdzielczego w Koronowie:

Cytując za klasykiem polskiej muzyki: „I srebro, i złoto to nic, chodzi o to, by młodym być i więcej nic!…” Z radością przeto przyjąłem zaproszenie do wygłoszenia wykładu na zajęciach studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, Filia w Bydgoszczy. W ramach programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem miałem przyjemność przedstawić banki spółdzielcze jako instytucje społecznie odpowiedzialne.

Młodzi słuchacze byli bardzo dobrze zorientowani, jaką rolę odgrywają w gospodarce banki. Jednak, co zauważyłem dyskutując z nimi, nie dostrzegają pozabiznesowych funkcji, jakie pełni w społeczności bank spółdzielczy. Z tym większą przyjemnością mogłem wyjaśnić im różnice pomiędzy bankowością spółdzielczą a pozostałymi uczestnikami rynku finansowego, zwracając szczególną uwagę na funkcje, jakie od dziesięcioleci sprawują nasze organizacje w życiu lokalnych społeczności. Filary, na których opierają nasze banki swoje funkcjonowanie, tj. zaufanie, współzarządzanie, elastyczność, zaangażowanie społeczne i solidarność, zrobiły wrażenie na młodych słuchaczach.

Jestem przekonany, że przedstawione przeze mnie przykłady inicjatyw naszego banku, jak i innych banków spółdzielczych, potwierdzające ich społeczną odpowiedzialność, sprowokowały młodych do tego, aby przyjrzeć się tym instytucjom, a może nawet nawiązać z nimi relację.

Dzięki tym zajęciom i dyskusjom ze studentami poczułem się jakbym znowu był jednym z nich, jeśli więc pojawi się w przyszłości podobna sposobność z entuzjazmem wrócę do dyskusji z młodymi na temat bankowości spółdzielczej.

Aleksander Borzymowski, wiceprezes zarządu Banku Rumia Spółdzielczy:

Dwukrotnie miałem przyjemność podzielić się ze studentami Uniwersytetu Gdańskiego moim doświadczeniem zawodowym, a także poruszyć problematykę uedukacja 58 Nowoczesny Bank Spółdzielcz y odpowiedzialności społecznej, realizowanej przez banki spółdzielcze w ramach programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

Idea spółdzielczości i specyfika organizacji formy prawnej w sposób naturalny wpływają na wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, współpracę opartą na bliskich relacjach z klientami, a także na bardzo aktywne uczestnictwo banków spółdzielczych w życiu lokalnych społeczności.

W trakcie wykładów miałem sposobność przybliżenia studentom roli, jaką spełniają banki spółdzielcze w budowaniu kapitału społecznego poprzez konkretne przykłady inicjatyw, w jakie angażują się pracownicy Banku Rumia Spółdzielczy.

Grzegorz Flanz, wiceprezes zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu:

Możliwość przedstawienia toruńskim studentom specyfiki działania branży bankowej, to dla mnie sama przyjemność. Z radością obserwowałem, z jakim zainteresowaniem wsłuchiwali się w przedstawiane treści. Szczególnie zainteresowani byli bankowością spółdzielczą, której – jako praktyk z tego sektora – poświęciłem istotną część swego wystąpienia.

Podczas swoich wykładów dla młodzieży akademickiej zawsze staram się przedstawiać przykłady z praktyki. Chętnie dzielę się także spostrzeżeniami, które wynikają z moich obserwacji rynku bankowego w kraju i za granicą. Zauważyłem bowiem wśród studentów głód wiedzy praktycznej. Było mi niezmiernie miło, że mogłem odpowiedzieć na liczne ich pytania. Aktywność słuchaczy potwierdza zasadność prowadzenia działań edukacyjnych związanych z popularyzowaniem wiedzy o bankach i aktualnych trendach w świecie finansów.

Ewelina Pałubicka, prezes zarządu Żuławskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim:

Wizyta i wykłady w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku pozostaną dla mnie wyjątkowo ciekawym doświadczeniem. Po pierwsze dlatego, że zawsze chciałam spróbować sił jako wykładowca. Po drugie, mogłam podzielić się nie tylko wiedzą, ale i pasją, przekazując informacje, które mają zachęcić do szeroko pojętego studiowania finansów czy bankowości, opisując przy tym sektor spółdzielczy jako jeden z ważnych elementów systemu bankowego oraz pokazując bankowość od zupełnie innej strony. Zależało mi na tym, by zaprezentować polskie banki spółdzielcze jako profesjonalne instytucje finansowe świadczące usługi na takim samym poziomie, jak banki komercyjne, wyraźnie akcentując jednak ich odmienność i lokalny charakter oraz wpisaną w ich historię solidarną odpowiedzialność prowadzonego biznesu. Wiele z moich rozważań, czy ciekawostek na temat spółdzielczych instytucji w kraju czy działających z powodzeniem za granicą wyraźnie zaciekawiło studentów.

Zostałam bardzo życzliwie przyjęta. Studenci wykazali zainteresowanie tematem. Z kolei pytania, jakie pojawiły się po zajęciach, dotyczyły głównie doświadczeń w pracy w sektorze bankowości spółdzielczej. Mam nadzieję, że udzieliłam wyczerpujących i zachęcających odpowiedzi.

***

Uprzedzając pytania o przyszłość współpracy w ramach programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, pozostaje wyrazić nadzieję, że dotychczasowe jej efekty, również w wymiarze społecznym, zachęcą partnerów do jej kontynuacji na miarę potrzeb i oczekiwań zainteresowanych środowisk.

 

 

Może Cię zainteresować: