Umowa zlecenia ze studentem

Studenci do ukończenia 26 lat, którzy wykonują pracę na podstawie umowy zlecenia, nie podlegają ubezpieczeniom społecznym ani obowiązkowo, ani dobrowolnie. Nie opłaca się za nich także składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Studentem jest osoba, która kształci się na każdych studiach wyższych. Nabywa ona prawa studenta z chwilą immatrykulacji (wpisania w poczet studentów) i złożenia ślubowania. Status studenta przysługuje do ukończenia studiów. Przez datę ukończenia studiów rozumie się:

 • datę złożenia egzaminu dyplomowego,
 • w przypadku kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i weterynarii – datę złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu,
 • w przypadku kierunku farmacja – datę zaliczenia ostatniej, przewidzianej w planie studiów praktyki.

Status studenta traci się również po skreśleniu z listy studentów.

Przykład
Sławek N., 25-letni student, po ukończeniu pierwszego roku studiów zawarł od 20 lipca do 20 sierpnia umowę zlecenia jako ratownik. Ponieważ ma on status studenta, z tytułu umowy zlecenia nie podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Przykład
Studentka Ania K. wykonuje umowę zlecenia od 18 lipca do 31 sierpnia. 2 sierpnia kończy 26 lat. Od tego dnia ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe z tytułu umowy zlecenia są dla niej obowiązkowe. Ubezpieczenie chorobowe jest dla niej dobrowolne.

Jako studenci nie są traktowani uczestnicy studiów doktoranckich i podyplomowych. Od umów zlecenia zawartych z takimi osobami należy opłacać składki.

Ważne!
Przy ustalaniu obowiązku ubezpieczeń społecznych studenta wykonującego pracę na podstawie umowy zlecenia nie ma znaczenia jego obywatelstwo ani kraj odbywania studiów.

Od zasady nieoskładkowania umowy zlecenia ze studentem w wieku do 26 lat są wyjątki:

 • w przypadku zawarcia umowy zlecenia z własnym pracownikiem, który jest jednocześnie studentem w wieku do 26 lat z takiej umowy należy opłacać wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne, tj. emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe (w takiej sytuacji umowa zlecenia jest traktowana – w zakresie ubezpieczeń społecznych- jak umowa o pracę);

  Przykład
  Marcin K. jest 22-letnim studentem. Jest on zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Ponadto zawarł z własnym pracodawcą umowę zlecenia od 15 lipca do 31 sierpnia. Zarówno z tytułu umowy o pracę, jak i z tytułu umowy zlecenia podlega on obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i chorobowemu.
   

 • w razie zatrudnienia studenta jako niani, na podstawie umowy uaktywniającej.
  Jest to umowa o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Na podstawie umowy uaktywniającej niania sprawuje opiekę nad dziećmi. Studenci do ukończenia 26 lat, wykonujący pracę na podstawie takiej umowy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu. Ubezpieczenie chorobowe jest dla nich dobrowolne.

Może Cię zainteresować: