„Sytuacja przedsiębiorcy na tle zmian w prawie publicznym i prywatnym w latach 2004-2014”

Wydział Administracji Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: „Sytuacja przedsiębiorcy na tle zmian w prawie publicznym i prywatnym w latach 2004-2014”

Konferencja odbędzie się w dniach 12-14 czerwca 2015 r. w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą, w Zajazdzie „Dwa Księżyce”.
 

Obszary tematyczne i cel konferencji:

 
W 2014 r. upłynęło dziesięć lat od chwili uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej. Okres ten cechowała dynamika zmian w polskich przepisach prawnych, zarówno w obrębie prawa publicznego jak i prywatnego niejednokrotnie podyktowanych potrzebą dostosowania rodzimego porządku prawnego do przepisów unijnych. Nowelizowano dotychczasowe przepisy oraz uchwalano nowe akty prawne, wiele z nich dotyczyło gospodarki i w konsekwencji wywarło istotny wpływ na funkcjonowanie polskich przedsiębiorców. Konferencja jest próbą oceny zmian w przepisach prawa w aspekcie sytuacji przedsiębiorców w Polsce.
 
Konferencja stanowi okazję do spotkania środowisk nauki, przedstawicieli organów administracji państwowej i samorządowej, sądów, organizacji samorządu gospodarczego oraz przedsiębiorców  celem wymiany poglądów i doświadczeń na temat wpływu zmian w prawie publicznym i prywatnym na sytuację przedsiębiorców. Organizatorzy wyrażają nadzieję, że podczas konferencji zostaną  sformułowane postulaty na temat przyszłych i projektowanych zmian w sferze prawa publicznego i prywatnego, które mają istotny wpływ na działalność gospodarczą w Polsce.
 
Więcej informacji oraz Program na stronie: www.wsei.lublin.pl

Może Cię zainteresować: