Score Hunter już działa!

Czy bycie rzetelnym i godnym zaufanie nie jest przypadkiem przereklamowane? Czy wiarygodność finansowa może się do czegoś przydać? Czy to jak zachowujemy się dziś ma jakikolwiek wpływ na nasze finanse w przyszłości? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się na platformie Score Hunter (www.scorehunter.edu.pl).

Zachęcamy do zapoznania się platformą, korzystania z niej w pracy ze studentami I wzięcia udziału w Konkursie dla najbardziej aktywnych. Do wygrania kupony wakacyjne.

 

Szczegółowy opis zasad konkursu i nagród znajduje się w poniższym regulaminie:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie z wykorzystaniem z Platformy oraz reguluje prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla Organizatora oraz Uczestników, a wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają jedynie charakter informacyjny.

1.2. Organizatorem Konkursu przeprowadzanego przy pomocy Platformy "ScoreHunter", zgodnie z obowiązującym Regulaminem Platformy dostępnym na www.scorehunter.edu.pljest Biuro Informacji Kredytowej S.A., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000110015, NIP: 951-17-78-633, REGON 012845863, kapitał zakładowy w wysokości 15.550.000 zł (słownie: piętnaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) – w całości opłacony, zwane dalej "Organizatorem".

Partnerem Konkursu jest Gamfi sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 107, 02-011 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000351370, REGON 142281049, NIP 5342441276, z wpłaconym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 62.300 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta złotych), zwana dalej "Partnerem".

1.3. Organizator jest przyrzekającym i wydającym nagrody w Konkursie.

1.4. Konkurs trwa od 09.10.2017 r. do 08.12.2017 r.

 

1.7 Definicje:

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady Konkursu

Platforma– aplikacja pod nazwą "Score Hunter" zamieszczona pod adresem www.scorehunter.edu.pl umożliwiająca realizację założeń Konkursu

Konkurs– konkurs przeprowadzany z wykorzystaniem platformy "Score Hunter"uregulowany w Regulaminie.

Grupa– zgłoszona przez Uczestnika Konkursu jednostka, do której przypisują się użytkownicy Platformy, czyli studenci

Uczestnik Konkursu– nauczyciel akademicki – pracownik publicznej bądź niepublicznej szkoły wyższej.

Zwycięzca– Uczestnik Konkursu który osiągnął najlepsze wyniki zgodnie z założeniami Konkursu określonymi w Regulaminie.

2. ZASADY KONKURSU I KORZYSTANIA Z PLATFORMY

2.1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 2.5. Regulaminu, Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne które posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące nauczycielami akademickimi – pracownikami publicznych i niepublicznych szkół wyższych.

2.2. Zgłoszenie do Konkursu oznacza akceptację zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie. Użytkownik może zgłosić się do Konkursu przesyłając informację na adres mailowy scorehunter@bik.plz dopiskiem „Konkurs”.

2.3. Zgłoszenie powinno zawierać:

a) dane osoby zgłaszającej się takie jak: Imię, nazwisko, adres e-mail umożliwiający bieżącą komunikację dotyczącą kwestii organizacyjnych związanych z Konkursem i nazwę uczelni, katedry itp.

b) zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu w zakresie i w celu określonym w Regulaminie Konkursu. Organizator poinformował mnie o dobrowolności podania danych oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.”

2.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników przy zgłoszeniu do Konkursu. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do ewentualnej nagrody w Konkursie.

2.5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, współpracownicy i przedstawiciele Organizatora i Partnera oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa lub do drugiego stopnia powinowactwa, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.Takie osoby biorące udział w Konkursie będą z niego usuwane przez Organizatora, po wcześniejszej weryfikacji przez Organizatora.

 

3. ZASADY KONKURSU

3.1. Konkurs ma na celu zachęcenie jak największej liczby nauczycieli akademickich do wykorzystania Platformy w pracy ze studentami.

3.2 Uczestnik w ramach zadań konkursowych powinien:

a)      Zgłosić swój udział w Konkursie zgodnie z zapisami rozdziału 2 niniejszego Regulaminu

b)      Zarejestrować się w Platformie

c)       Przekazać Organizatorowi informację dotyczącą nazw grup dla jego studentów na adres e-mail scorehunter@bik.pl, zgodnie ze schematem:

Imię Nazwisko wykładowcy_skrót nazwy uczelni_nr/oznaczenie Grupy_rok akademicki.

Przykład: JanKowalski_UMCS_Grupa123_2017/2018

3.3 Grupy zostaną zarejestrowane na Platformie przez Organizatora.

Uczestnik Konkursu może zgłosić jedną lub więcej grup dla swoich studentów w ramach uczelni wyższej. Może również zgłaszać grupy w ramach różnych uczelni wyższych.

3.4. Po rejestracji grup Uczestnik Konkursu może rozpocząć wykorzystywanie Platformy w pracy ze studentami, zachęcając jak największą ich liczbę do rejestracji i wyboru właściwej dla studenta grupy oraz wykonania na Platformie jak największej liczby zadań i quizów. Główną płaszczyzną rywalizacji Uczestników jest zebranie jak największej łącznej liczby członków swojej grupy/grup jako aktywnych użytkowników Platformy.

3.5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania Uczestników niezgodne z Regulaminem oraz używanie Platformy niezgodnie z jej przeznaczeniem.

 

4. ZWYCIĘZCY I NAGRODY

4.1. Zwycięzcami Konkursu będzie 5 Uczestników, którzy w ramach swoich Grup łącznie zgromadzili największą liczbę aktywnych użytkowników Platformy, jednak nie mniej niż 30 osób, a średnia liczba zdobytych przez Grupę/Grupy punktów nie jest niższa od średniej punktacji wszystkich użytkowników Platformy.

4.2 Nagrodami dla zwycięzców będą bony turystyczne (np. wakacje.pl albo easygo.pl)

a)      Za zajęcie I miejsca w kwocie 3000 zł

b)      Za zajęcie II miejsca w kwocie 2000 zł

c)       Za zajęcie III miejsca w kwocie 1500 zł

d)      Za zajęcie IV miejsca w kwocie 1000 zł

e)      Za zajęcie V miejsca w kwocie 500 zł

4.3 Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone nie później niż w ciągu 5 dni od daty zakończenia Konkursu. Stosowna informacja zostanie przekazana drogą mailową do Zwycięzców oraz pozostałych Uczestników.

4.3. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzu, ani na nagrody innego rodzaju.

4.4. Nagrody zostaną przekazane indywidualnie do każdego ze Zwycięzców, wraz z protokołem przekazania nagrody, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

4.5. Aby Zwycięzca mógł otrzymać nagrodę rzeczową powinien odpowiedzieć na wiadomość e-mail wysłaną przez Organizatora i przesłać niezbędne informacje w celu przekazania nagrody: adres korespondencyjny z kodem pocztowym pod którym nagroda będzie mogła być przekazana, numer telefonu. Zwycięzca ma na to 5 dni od chwili otrzymania e-maila od Organizatora.

4.6. Brak spełnienia warunku określonego w pkt. 4.5 będzie przyczyną odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej. Brak odbioru nagrody w określonym terminie i lub odmowa podjęcia innych działań koniecznych do odbioru nagrody, o których mowa powyżej, z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody, skutkując tym samym utratą prawa do tej nagrody, jak też wygaśnięciem wszelkich roszczeń Zwycięzcy wobec Organizatora z tytułu nagrody.

4.7. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i pełnego adresu – ulica numer domu/ewentualnie lokalu, kod pocztowy, miasto, numer telefonu) może stanowić przyczynę decyzji Organizatora o odmowie wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.

4.8. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu.

4.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

4.10. Nagrody rzeczowe w przypadku nieodebrania przez laureata decyzją Organizatora mogą powrócić do puli nagród w Konkursie. 

4.11. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Do zdobytej przez Uczestnika nagrody Organizator przyzna laureatowi dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości każdej nagrody (w zaokrągleniu do pełnego złotego). Od łącznej wartości nagród Organizator potrąci kwotę podatku w wysokości 10% jej wartości na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 2032) i odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego.

 

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie lub w wiadomości e-mail pod adresem: scorehunter@bik.plnie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji, w tym zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania listu przez Uczestnika, a w przypadku wiadomości e-mail data wysłania wiadomości e-mail przez Uczestnika.

5.2. Pisemna reklamacja lub reklamacja wysłana e-mailem powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres Organizatora, z dopiskiem "Konkurs Score Hunter – Reklamacja".

5.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia: otrzymania listu przez Organizatora bądź w przypadku wiadomości e-mail od wysłania reklamacji przez Uczestnika. Uczestnikom, w szczególności Zwycięzcom przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5.4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie Regulaminu.

5.5. W przedmiocie załatwienia reklamacji, ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji w sprawie reklamacji listem wysłanym na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5.6. W przypadku, gdy reklamacja wymaga uzupełnienia, Organizator zwróci zgłoszenie reklamacyjne celem jego uzupełnienia przez Uczestnika, zaś powyższy okres 14 (słownie: czternastu) dni na rozpoznanie reklamacji ulegnie stosownemu wydłużeniu o czas uzupełnienia powyższego zgłoszenia reklamacyjnego.

5.7. Rozpoznanie reklamacji w trybie określonym powyżej jest ostateczne, co oznacza, iż Uczestnikowi nie przysługuje złożenie odwołania. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

6. DANE OSOBOWE

6.1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników korzystających z Platformy opisanych w Regulaminie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., , poz. 922 ) a także na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1030).

6.2. Administratorem danych osobowych Uczestników korzystających z Platformy jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu określa Polityka Prywatności zamieszczona w Załączniku nr 2 do Regulaminu, która stanowi jego integralną część.

6.3. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych Uczestnika może nastąpić nie wcześniej niż po wyrażeniu przez niego wyraźnej zgody udzielanej poprzez odznaczenie stosownego pola w Platformie o następującej treści: "Akceptuję regulamin Konkursu Score Hunter".

6.4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawienia oraz usuwania. Podanie danych osobowych i zgodna na ich przetwarzanie pozostają dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.

6.5. W celach marketingowych mogą być użyte dane Uczestnika, które zostały przez niego przekazane jedynie w specjalnej aktywności (zadaniu) w Konkursie za dodatkową, wyraźną zgodą. Przekazanie tych danych nie jest wymagane do udziału w Konkursie.

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.

7.2. Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady korzystania z Platformy. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.

7.3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu w zakresie nie pogarszającym sytuacji Uczestników, w szczególności Zwycięzców Konkursu.

7.4. Organizator zapewnia nadzór nad przebiegiem Konkursu w celu zagwarantowania jego prawidłowego przebiegu oraz zgodności z Regulaminem.

7.5. Każdy z Uczestników uczestniczy samodzielnie w Konkursie. Niedozwolone jest zawieranie jakichkolwiek porozumień lub ustalanie zasad udziału w Konkursie z innymi Uczestnikami. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestników i/lub unieważnienia Konkursu, jeśli Zwycięzcy Konkursu, inni Uczestnicy lub osoby działające w porozumieniu z nimi wpłynęły na przebieg lub wynik Konkursu w sposób sprzeczny z prawem lub Regulaminem.

7.6 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. WARUNKI OGÓLNE

1.    Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony i wykorzystywania danych osobowych Uczestników Konkursu „Score Hunter” znajdującego się pod adresem elektronicznym http://www.scorehunter.edu.pl i stanowi integralną część Regulaminu Konkursu znajdującego się pod tym samym adresem elektronicznym.

2.    Konkurs przeprowadzany jest na stronie http://www.scorehunter.edu.pl.

3.    Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Biuro Informacji Kredytowej S.A., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. ZygmuntaModzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000110015, NIP: 951-17-78-633, REGON 012845863.

4.    W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Uczestnik Konkursu powinien posiadać konto e-mail, poprzez które Uczestnik rejestruje się w Konkursie.

5.    Aplikacja „Score Hunter” służąca do przeprowadzenia Konkursu pozostaje kompatybilna z najpowszechniej używanymi przeglądarkami internetowymi.

6.    Warunkiem korzystania z Aplikacji, a tym samym uczestnictwa w Konkursie, jest dostęp do sieci internetowej (modem telefoniczny, modem ISDN, modem DSL lub inne równoważne połączenie), z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie zasobów internetowych, akceptującym pliki typu cookies.

7.    Korzystanie z Aplikacji jest również możliwe dzięki innym urządzeniom końcowym, zdolnym do pracy w Internecie.

8.    Wyłączną odpowiedzialność za aktualność, prawidłowość oraz przydatność sprzętu lub oprogramowania wykorzystanego przy korzystaniu z Aplikacji ponosi wyłącznie Uczestnik Konkursu.

 II. CEL ZBIERANIA DANYCH

1.    Administrator danych przetwarza dane osobowe Uczestników w celu i zakresie niezbędnym dla wzięcia udziału w Konkursie, skorzystania z Aplikacji „Score Hunter” oraz wydania nagrody w ramach przeprowadzonego Konkursu.

2.    Aplikacja „Score Hunter” gromadzi następujące dane Uczestników:

·         adres e-mail,

·         imię i nazwisko.

 

3.    W przypadku wygrania nagrody rzeczowej, Uczestnik udostępnia Administratorowi danych następujące dane teleadresowe potrzebne do doręczenia nagrody:

·         adres e-mail,

·         numer telefonu,

·         imię i nazwisko,

·         ulica, numer domu lub mieszkania,

·         kod pocztowy,

·         miejscowość,

III. PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH

1.    Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

2.    Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Uczestnika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

IV. DOSTĘP DO DANYCH OSÓB TRZECICH

1.    Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby i podmioty zajmujące się obsługą i organizacją Konkursu, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.

2.    W związku z organizacją Konkursu Administrator danych powierzył dane Uczestników Partnerowi Konkursu, którym jest Gamfi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Aleje Jerozolimskie lok. 107, 02- 011 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000351370, NIP: 5342441276, kapitał zakładowy w wysokości 62 300,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta złotych).

3.    W celu przesłania nagrody dane teleadresowe Uczestnika będą udostępniane Firmie kurierskiej lub operatorowi pocztowemu.

4.    Dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

V. ZABEZPIECZENIE ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U.z 2016 poz. 922 z późn. zm.).o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Uczestników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

VI. MECHANIZM COOKIES         

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2016, poz. 1489 z późn. zm.). Uczestnik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Wyłączenie obsługi plików uniemożliwi jednak korzystanie z Platformy konkursowej.

Jak zarządzać plikami cookies – instrukcje producentów przeglądarek internetowych:

·         Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

·         Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

·         Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

·         Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

·         Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

VII. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1.    Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Aplikacji Konkursowej dokonanych w ramach obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw Uczestnika.

VIII. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Administratora danych, o którym mowa w pkt. I lub scorehunter@bik.pl.

IX. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

1.    Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Może Cię zainteresować: