Rośniemy w siłę!

Umowy o współpracy ze 122 polskimi uczelniami, 580 wykładów dla ponad 28 tys. studentów, 124 Strefy NZB dla 21 tys. uczestników, 9 szkoleń dla ponad 350 pracowników naukowych, 9 dużych partnerów instytucjonalnych – program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem w ciągu ostatnich trzech lat stał się jedną z największych inicjatyw łączących środowisko nauki z biznesem.

 

Ośrodki akademickie to kolebka polskiej gospodarki. Realizując program NZB, głów­ny nacisk kładziemy na stopniowy wzrost wiedzy ekonomicznej wśród studentów, co jest gwarantem zapewnienia dopływu na rynek lepiej wykwalifikowanej i zapozna­nej z praktyką gospodarczą kadry. Nie zapo­minamy także o działaniach podnoszących kwalifikacje wykładowców akademickich, bo ich merytoryka stanowi o jakości uczelni. – podkreśla Krzysztof Pietraszkiewicz, pre­zes ZBP. – Naszym silnym wsparciem są partnerzy programu, których know-how po­zwala budować świadome społeczeństwo. Od poziomu wiedzy dzisiejszego studenta zależy jutrzejsza konkurencyjność Polski.

 

NZB milestones 2015

Dynamika i rozwój – te słowa doskonale podsumowują miniony rok.

Ostatnie 12 miesięcy to:

  dołączenie do programu NZB nowych jego partnerów (Fundacja Giełdy Pa­pierów Wartościowych, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, Izba Za­rządzających Funduszami i Aktywami, Polska Izba Ubezpieczeniowa, Spół­dzielcza Grupa Bankowa S.A., Zakład Ubezpieczeń Społecznych).

  uruchomienie dwóch nowych modułów tematycznych:

  • Ubezpieczenia społeczne niezbędne w prowadzeniu firmy i codzien­nym życiu każdego człowieka (Zakład Ubezpieczeń Społecznych).
  • Nowy wymiar bankowości spółdzielczej – banki spółdzielcze, banki spo­łecznie odpowiedzialne (Spółdzielcza Grupa Bankowa S.A.).

  podpisanie porozumienia rozpoczynającego uruchomienie nowego modu­łu tematycznego Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Polska Izba Ubezpieczeń, Związek Banków Polskich).

  podpisanie porozumienia i rozpoczęcie współpracy z Konferencją Rekto­rów Akademickich Szkół Polskich oraz Parlamentem Studentów RP.

  zorganizowanie w ramach 20-lecia PSRP Ogólnopolskiej Konferencji Mediów Akade­mickich 2015 inicjującej prace nad strategią współpracy z mediami akademickimi.

  realizacja – wspólnie z Fundacją Inicjatyw Młodzieżowych – ogólno­polskiego badania dotyczącego przygotowania zawodowego studen­tów (w tym problematyki współpracy praktyków biznesu z uczelniami).

  realizacja dwóch szkoleń dla pracowników akademic­kich. Udział w nich wzięło 160 osób.

 

Rok 2015 pokazał, jak wiele można zrobić, ale również, jak wiele jest jeszcze do zrobienia w ramach programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Zależy nam na jakości realizowanych przez nas działań, ale nie zapominamy o efekcie skali. Im szersze dotarcie z jakościowym przekazem, tym większa szansa realnego wpływu na poziom wiedzy finansowej i ekonomicznej polskiego społeczeństwa – mówi dr Urszula Wiśniewska, dyrektor programu NZB.

 

Spotkanie Koordynatorów  – marzec 2015r.

 

Ogólnopolskie Forum Mediów Akademickich – listopad 2015r.

 

Spotkanie Koordynatorów – grudzień 2015r.

 

Może Cię zainteresować: