Renta socjalna dla studenta

Renta socjalna to świadczenie, które otrzymać mogą studenci, nawet tacy, którzy nigdy nie pracowali i nie płacili składek do ZUS. Świadczenie można pobierać nawet przez całe życie. Jak starać się o taką rentę?

Dla kogo renta socjalna?

Rentę może otrzymać osoba pełnoletnia, która posiada orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy z powodu naruszenia organizmu. To naruszenie musiało powstać przed osiągnięciem pełnoletności lub podczas nauki (studiów) przed 25 rokiem życia (także podczas wakacji lub urlopu zdrowotnego).

Orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy wystawi lekarz orzecznik ZUS, na podstawie badania i zgromadzonej przez studenta dokumentacji.

 

Jakie dokumenty należy zgromadzić?

Aby rozpocząć procedurę przyznania renty, trzeba złożyć wniosek. Do wniosku potrzebne będzie zaświadczenie ze szkoły (uczelni) potwierdzające okres nauki. Kolejny dokument to zaświadczenie o stanie zdrowia, które wystawi twój lekarz rodzinny lub specjalista (druk OL-9. zaświadczenie nie może być starsze niż miesiąc).

W przypadku pracujących studentów, konieczne będzie również zaświadczenie od pracodawcy o wysokości uzyskiwanych przychodów, a także wywiad zawodowy (formularz OL-10).

Cudzoziemcy starający się o rentę socjalną muszą przedłożyć dokument uprawniający do pobytu w Polsce np. kartę pobytu.

Studenci posiadający gospodarstwo rolne muszą dołączyć zaświadczenie o jego powierzchni. Uwaga! Jeżeli student jest właścicielem albo współwłaścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni przekraczającej 5 hektarów przeliczeniowych – renta socjalna nie przysługuje.

 

Jak długo mogę pobierać rentę?

To zależy od orzeczenia, które otrzymasz od lekarza orzecznika ZUS. Renta może być przyznana na czas określony (jeśli niezdolność do pracy jest okresowa) lub na stałe (jeśli niezdolność do pracy jest trwała). Renta socjalna może być pobierana po  zakończeniu studiów.

Renta może być wypłacana osobom zamieszkującym w Polsce. Wyjazd za granicę oznacza, że ZUS wstrzyma wypłatę renty (nie dotyczy krótkich wyjazdów w celach leczniczych czy turystycznych).

 

Ile wynosi renta socjalna?

Wysokość renty socjalnej jest równa kwocie najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy. Od marca będzie wynosić 1100 zł (brutto). Student może pobierać rentę socjalną razem z rentą rodzinną, jeśli ta druga nie jest wyższa niż dwukrotność renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (od marca 2200 zł brutto).

 

Czy mogę dorabiać?

Jeżeli student osiągnie przychód większy niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia to ZUS zawiesi prawo do renty socjalnej za każdy miesiąc, w którym został przekroczony ten próg. Graniczna kwota zmienia się co trzy miesiące – można ją sprawdzić na stronie internetowej ZUS.

Rentę socjalną ZUS rozlicza na bieżąco z osiągniętego przychodu, czyli m.in. z tytułu umowy o pracę, zlecenia, działalności gospodarczej czy umowy najmu. O podjęciu lub zakończeniu pracy zarobkowej należy na bieżąco informować ZUS. Zapobiegnie to sytuacji, że rencista będzie musiał zwracać pieniądze do ZUS.

Może Cię zainteresować: