Renta rodzinna dla studenta

Jeżeli pobierałeś rentę rodzinną i kontynuujesz naukę na studiach, twoje prawo do renty wydłuża się do 25 roku życia.

 

Komu renta rodzinna?

Renta rodzinna jest świadczeniem  przysługującym po zmarłym, który w chwili śmierci miał ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniał warunki do ich uzyskania. Może być przyznana członkom rodziny (dzieciom, małżonkowi, wnukom) po spełnieniu przez nich dodatkowych warunków (np. wiek, niezdolność do pracy, nauka). Ma na celu zapewnienie środków finansowych osobom, które utrzymywały się ze świadczenia (wynagrodzenia) osoby, która zmarła. Prawo do renty rodzinnej bez żadnych warunków mają dzieci zmarłego, które nie ukończyły 16 lat a dzieci starsze (do 25 roku życia) pod warunkiem nauki (studiów).

Jeżeli twój zmarły rodzic, macocha, ojczym lub rodzic adopcyjny (a nawet dziadek czy babcia – jeżeli cię utrzymywali) miał prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy (albo spełniał warunki do ich przyznania), to otrzymasz rentę rodzinną. Możesz ją pobierać w trakcie trwania studiów do 25 roku życia.  Jeżeli ukończysz 25 lat na ostatnim roku studiów to rentę otrzymasz do zakończenia studiów.Warunkiem pobierania renty rodzinnej przez studenta  jest faktyczne podjęcie studiów i ich kontynuowanie. Studia mogą być prowadzone jako dzienne, wieczorowe, zaoczne lub eksternistyczne.

Poinformuj ZUS, że jesteś studentem

Rentę można pobierać od miesiąca, w którym zaczynają się studia. Aby ZUS mógł wypłacić świadczenie, potrzebuje zaświadczenia z uczelni, że jesteś studentem. Zaświadczenie zazwyczaj jest ważne przez rok, więc pamiętaj aby poinformować ZUS o tym, że dalej jesteś studentem i przedstawić kolejne zaświadczenie za rok. Rentę otrzymasz również w wakacje.

Brak dokumentu będzie oznaczał, że zrezygnowałeś ze studiów, a wtedy renta już nie przysługuje. Pamiętaj, że ZUS z urzędu przeprowadza kontrolę Twojej nauki. Jeżeli uczelnia potwierdzi fakt przerwania nauki – wypłata renty rodzinnej zostanie wstrzymana a ponadto ZUS będzie żądać zwrotu renty za okres, kiedy nie miałeś już statusu studenta.

 

Jaka wysokość renty?

Wysokość renty rodzinnej zależy od wysokości świadczenia, jakie pobierał zmarły. Te świadczenia to: emerytura, emerytura pomostowa, renta z tytułu niezdolności do pracy, zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy. Renta jest jedna dla wszystkich uprawnionych do jej otrzymywania, a więc np. dla matki i dzieci po zmarłym ojcu. Jeżeli do pobierania renty uprawniona jest jedna osoba, to otrzyma 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu. Jeżeli uprawnione są dwie osoby, będzie to już 90% świadczenia. Dla trzech lub więcej osób przysługuje 95% świadczenia. Najniższa renta rodzinna od marca tego roku wynosi 1029,80 zł (brutto). Do renty rodzinnej osób, które straciły obojga rodziców przysługuje dodatek dla sieroty zupełnej. Jego obecna wysokość to405,67 zł.

 

Czy można dorabiać pobierając rentę.

Tak, ale trzeba zgłosić ten fakt do ZUS i co roku rozliczać się z uzyskanych przychodów. Obowiązek ten nie dotyczy studentów zatrudnionych na umowę zlecenie, gdyż nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.

Może Cię zainteresować: