Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem to realizowany od 2009 r. na ponad 130 polskich uczelniach, jeden z największych programów edukacji ekonomicznej, skierowany do studentów i pracowników naukowych. Powstał z inicjatywy Związku Banków Polskich i Biura Informacji Kredytowej, przy wsparciu i zaangażowaniu Krajowej Izby Rozliczeniowej. 

Jest realizowany w przeświadczeniu, że połączenie doświadczeń dydaktycznych i naukowych z wiedzą praktyczną pozwoli na lepsze przygotowanie odbiorców do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w przyszłej pracy zawodowej.

W trakcie realizacji Programu przeprowadziliśmy kilka tysięcy wykładów, kilkaset Stref NZB (stoisk edukacyjnych), uczestniczyliśmy w kilkuset konferencjach naukowych i dotarliśmy w sposób bezpośrednio do kilkuset tysięcy studentów i pracowników naukowych realnie wpływając na poziom wiedzy ekonomicznej Polaków. 

 

Misja:

Misją Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem jest podnoszenie poziomu wiedzy o budowaniu wiarygodności finansowej, zarządzaniu ryzykiem w biznesie i życiu osobistym, o rynku finansowym, przedsiębiorczości oraz zarządzaniu poprzez rozwój współpracy biznesu ze szkołami wyższymi.

 

Cele:

  budowa potencjału polskiej przedsiębiorczości

  rozwój ekonomii społecznej

  inspirowanie działań nauka-biznes-finanse

  udział w realizacji celów rządu polskiego –łączenie nauki z biznesem

  wzmocnienie wizerunku instytucji finansowych jako instytucji odpowiedzialnych społecznie

  stopniowy wzrost wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie, m.in. poprzez podnoszenie kwalifikacji obecnej i przyszłej kadry menedżerskiej oraz specjalistów

  pogłębianie i rozpowszechnianie wzorców dobrych i sprawdzonych praktyk biznesowych poprzez zwiększenie przepływu informacji z nauki do praktyki gospodarczej i z praktyki gospodarczej do nauki

  skuteczniejsze oddziaływanie na wzrost efektywności przedsiębiorców i całej gospodarki

  zapewnienie efektywnego, o wysokiej jakości, przekazu merytorycznego

 

Grupy docelowe:

  szkoły wyższe

  pracownicy akademiccy

  studenci

  organizacje studenckie

  przedstawiciele biznesu

  środowiska opiniotwórcze

 

 

 

Jak realizowany jest Program NZB?

  wykłady tematyczne prowadzone zarówno przez praktyków

  Strefy NZB (stoiska edukacyjne) na uczelniach

  udział w konferencjach naukowych organizowanych przez uczelnie i partnerów biznesowych

  współpraca z kołami naukowymi, samorządami i innymi organizacjami studenckimi

  organizacja spotkań / debat na temat edukacji ekonomicznej

  promocja Programu w mediach akademickich i nieakademickich

  organizacja forów konsultacyjnych projektu

 

Korzyści dla uczelni:

  zwiększenie przepływu informacji z nauki do praktyki gospodarczej i z praktyki gospodarczej do nauki

  podnoszenie wiedzy nauczycieli akademickich oraz studentów 

  zwiększenie konkurencyjności uczelni

 

Korzyści dla studentów:

  zdobycie praktycznej wiedzy wykraczającej poza program zajęć na studiach

  lepsze przygotowanie do podjęcia przyszłej pracy zawodowej, a tym samym zwiększenie swojej konkurencyjności jako pracownika/pracodawcy

  uzyskanie wysokiego poziomu edukacji finansowej i ekonomicznej, co wpłynie na jakość pracy zawodowej i życia osobistego

 

Korzyści dla partnerów:

  dotarcie do tysięcy studentów i pracowników naukowych

  praktyczny wpływ na treści merytoryczne przekazywane studentom i pracownikom naukowym na uczelniach

  podnoszenie kwalifikacji obecnej i przyszłej kadry menedżerskiej oraz specjalistów

  możliwość realizacji polityki Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR)