Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem powstał z inicjatywy Związku Banków Polskich oraz Biura Informacji Kredytowej i obecnie realizowany jest na ponad 120 polskich uczelniach. Swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę i zapewnia dotarcie do tysięcy studentów oraz nauczycieli akademickich. Projekt realizowany jest w przeświadczeniu, że połączenie doświadczeń dydaktycznych i naukowych z wiedzą praktyczną pozwoli na lepsze przygotowanie odbiorców do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w przyszłej pracy zawodowej.

 

Misja:

Misją Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem jest podnoszenie poziomu wiedzy o rynku finansowym, przedsiębiorczości oraz zarządzaniu poprzez rozwój współpracy biznesu ze szkołami wyższymi.

 

Cele:

Chcemy być największym Programem edukacyjnym w Polsce kreującym nową jakość współpracy biznesu ze szkolnictwem wyższym.
Naszymi celami jest:

  budowa potencjału polskiej przedsiębiorczości

  rozwój ekonomii społecznej

  inspirowanie działań nauka-biznes-finanse

  udział w realizacji celów rządu polskiego –łączenie nauki z biznesem

  wzmocnienie, kreowanie wizerunku instytucji finansowych

  wsparcie w procesach sukcesji w małych i dużych przedsiębiorstwach

  stopniowy wzrost wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie, m.in. poprzez podnoszenie kwalifikacji obecnej i przyszłej kadry menedżerskiej oraz specjalistów

  pogłębianie i rozpowszechnianie wzorców dobrych i sprawdzonych praktyk biznesowych poprzez zwiększenie przepływu informacji z nauki do praktyki gospodarczej i z praktyki gospodarczej do nauki

  skuteczniejsze oddziaływanie na wzrost efektywności przedsiębiorców i całej gospodarki

  zapewnienie efektywnego, o wysokiej jakości, przekazu merytorycznego

 

Grupy docelowe:

  szkoły wyższe oraz tzw. Uniwersytety III Wieku

  pracownicy akademiccy

  studenci

  partnerzy

  przedstawiciele biznesu

  środowiska opiniotwórcze

 

 

Jak realizowany jest Program NZB?

  wykłady tematyczne prowadzone zarówno przez nauczycieli akademickich jak i praktyków

  Strefy NZB na uczelniach

  udział w konferencjach naukowych organizowanych przez uczelnie i partnerów biznesowych

  organizacja konferencji ogólnopolskich NZB

  organizacja spotkań / debat na temat edukacji ekonomicznej

  cykliczne szkolenia dla pracowników naukowych

  materiały merytoryczne pogłębiające wiedzę  z zakresu poszczególnych modułów tematycznych (skrypty)

  współpraca międzynarodowa

  współpraca w zakresie praktyk studenckich

  promocja programu w mediach akademickich i nieakademickich oraz inne formy promocji

  organizacja forów konsultacyjnych projektu

 

Korzyści dla uczelni:

  zwiększenie przepływu informacji z nauki do praktyki gospodarczej i z praktyki gospodarczej do nauki

  podnoszenie kwalifikacji wykładowców akademickich w ramach prowadzonej tematyki oraz poziomu wiedzy studentów (uczelnia odpowiada na potrzeby rynku pracy)

  zwiększenie konkurencyjności uczelni

Korzyści dla studentów:

  zdobycie wiedzy wykraczającej poza program zajęć na studiach

  lepsze przygotowanie do podjęcia przyszłej pracy zawodowej, a tym samym zwiększenie swojej konkurencyjności jako pracownika/pracodawcy

  uzyskanie wysokiego poziomu edukacji finansowej i ekonomicznej, co wpłynie na jakość pracy zawodowej i życia osobistego

Korzyści dla partnerów:

  praktyczny wpływ na program kształcenia uczniów szkół wyższych

  poprawa poziomu zarządzania przedsiębiorstwami

  oddziaływanie na wzrost efektywności przedsiębiorców i gospodarki

  podnoszenie  kwalifikacji obecnej i przyszłej kadry menedżerskiej oraz specjalistów

  możliwość realizacji polityki Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR)