Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem powstał z inicjatywy Związku Banków Polskich oraz Biura Informacji Kredytowej i obecnie realizowany jest na ponad 120 polskich uczelniach. Swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę i zapewnia dotarcie do tysięcy studentów oraz nauczycieli akademickich. Projekt realizowany jest w przeświadczeniu, że połączenie doświadczeń dydaktycznych i naukowych z wiedzą praktyczną pozwoli na lepsze przygotowanie odbiorców do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w przyszłej pracy zawodowej.

 

Misja:

Misją Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem jest podnoszenie poziomu wiedzy o rynku finansowym, przedsiębiorczości oraz zarządzaniu poprzez rozwój współpracy biznesu ze szkołami wyższymi.

 

Cele:

Chcemy być największym Programem edukacyjnym w Polsce kreującym nową jakość współpracy biznesu ze szkolnictwem wyższym.
Naszymi celami jest:

  budowa potencjału polskiej przedsiębiorczości

  rozwój ekonomii społecznej

  inspirowanie działań nauka-biznes-finanse

  udział w realizacji celów rządu polskiego –łączenie nauki z biznesem

  wzmocnienie, kreowanie wizerunku instytucji finansowych

  wsparcie w procesach sukcesji w małych i dużych przedsiębiorstwach

  stopniowy wzrost wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie, m.in. poprzez podnoszenie kwalifikacji obecnej i przyszłej kadry menedżerskiej oraz specjalistów

  pogłębianie i rozpowszechnianie wzorców dobrych i sprawdzonych praktyk biznesowych poprzez zwiększenie przepływu informacji z nauki do praktyki gospodarczej i z praktyki gospodarczej do nauki

  skuteczniejsze oddziaływanie na wzrost efektywności przedsiębiorców i całej gospodarki

  zapewnienie efektywnego, o wysokiej jakości, przekazu merytorycznego

 

Grupy docelowe:

  szkoły wyższe oraz tzw. Uniwersytety III Wieku

  pracownicy akademiccy

  studenci

  partnerzy

  przedstawiciele biznesu

  środowiska opiniotwórcze

 

 

Jak realizowany jest Program NZB?

  wykłady tematyczne prowadzone zarówno przez nauczycieli akademickich jak i praktyków

  Strefy NZB na uczelniach

  udział w konferencjach naukowych organizowanych przez uczelnie i partnerów biznesowych

  organizacja konferencji ogólnopolskich NZB

  organizacja spotkań / debat na temat edukacji ekonomicznej

  cykliczne szkolenia dla pracowników naukowych

  materiały merytoryczne pogłębiające wiedzę  z zakresu poszczególnych modułów tematycznych (skrypty)

  współpraca międzynarodowa

  współpraca w zakresie praktyk studenckich

  promocja programu w mediach akademickich i nieakademickich oraz inne formy promocji

  organizacja forów konsultacyjnych projektu

 

Korzyści dla uczelni:

  zwiększenie przepływu informacji z nauki do praktyki gospodarczej i z praktyki gospodarczej do nauki

  podnoszenie kwalifikacji wykładowców akademickich w ramach prowadzonej tematyki oraz poziomu wiedzy studentów (uczelnia odpowiada na potrzeby rynku pracy)

  zwiększenie konkurencyjności uczelni

Korzyści dla studentów:

  zdobycie wiedzy wykraczającej poza program zajęć na studiach

  lepsze przygotowanie do podjęcia przyszłej pracy zawodowej, a tym samym zwiększenie swojej konkurencyjności jako pracownika/pracodawcy

  uzyskanie wysokiego poziomu edukacji finansowej i ekonomicznej, co wpłynie na jakość pracy zawodowej i życia osobistego

Korzyści dla partnerów:

  praktyczny wpływ na program kształcenia uczniów szkół wyższych

  poprawa poziomu zarządzania przedsiębiorstwami

  oddziaływanie na wzrost efektywności przedsiębiorców i gospodarki

  podnoszenie  kwalifikacji obecnej i przyszłej kadry menedżerskiej oraz specjalistów

  możliwość realizacji polityki Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR)

Wykłady

14 październik 2019
Politechnika Wrocławska
16 październik 2019
Uniwersytet Gdański
22 październik 2019
Politechnika Wrocławska
22 październik 2019
Politechnika Wrocławska
04 listopad 2019
Politechnika Wrocławska
ZOBACZ WIĘCEJ

Strefa NZB

16 październik 2019
Uniwersytet Gdański
ZOBACZ WIĘCEJ

Konferencje

15 październik 2019
Uniwersytet Łódzki
22 październik 2019
Uniwersytet Gdański
23 październik 2019
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ZOBACZ WIĘCEJ