Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem to realizowany od 2009 r. na ponad 130 polskich uczelniach, jeden z największych programów edukacji ekonomicznej, skierowany do studentów i pracowników naukowych. Powstał z inicjatywy Związku Banków Polskich i Biura Informacji Kredytowej, przy wsparciu i zaangażowaniu Krajowej Izby Rozliczeniowej. 

Jest realizowany w przeświadczeniu, że połączenie doświadczeń dydaktycznych i naukowych z wiedzą praktyczną pozwoli na lepsze przygotowanie odbiorców do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w przyszłej pracy zawodowej.

W trakcie realizacji Programu przeprowadziliśmy kilka tysięcy wykładów, kilkaset Stref NZB (stoisk edukacyjnych), uczestniczyliśmy w kilkuset konferencjach naukowych i dotarliśmy w sposób bezpośrednio do kilkuset tysięcy studentów i pracowników naukowych realnie wpływając na poziom wiedzy ekonomicznej Polaków. 

 

Misja:

Misją Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem jest podnoszenie poziomu wiedzy o budowaniu wiarygodności finansowej, zarządzaniu ryzykiem w biznesie i życiu osobistym, o rynku finansowym, przedsiębiorczości oraz zarządzaniu poprzez rozwój współpracy biznesu ze szkołami wyższymi.

 

Cele:

  budowa potencjału polskiej przedsiębiorczości

  rozwój ekonomii społecznej

  inspirowanie działań nauka-biznes-finanse

  udział w realizacji celów rządu polskiego –łączenie nauki z biznesem

  wzmocnienie wizerunku instytucji finansowych jako instytucji odpowiedzialnych społecznie

  stopniowy wzrost wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie, m.in. poprzez podnoszenie kwalifikacji obecnej i przyszłej kadry menedżerskiej oraz specjalistów

  pogłębianie i rozpowszechnianie wzorców dobrych i sprawdzonych praktyk biznesowych poprzez zwiększenie przepływu informacji z nauki do praktyki gospodarczej i z praktyki gospodarczej do nauki

  skuteczniejsze oddziaływanie na wzrost efektywności przedsiębiorców i całej gospodarki

  zapewnienie efektywnego, o wysokiej jakości, przekazu merytorycznego

 

Grupy docelowe:

  szkoły wyższe

  pracownicy akademiccy

  studenci

  organizacje studenckie

  przedstawiciele biznesu

  środowiska opiniotwórcze

 

 

 

Jak realizowany jest Program NZB?

  wykłady tematyczne prowadzone zarówno przez praktyków

  Strefy NZB (stoiska edukacyjne) na uczelniach

  udział w konferencjach naukowych organizowanych przez uczelnie i partnerów biznesowych

  współpraca z kołami naukowymi, samorządami i innymi organizacjami studenckimi

  organizacja spotkań / debat na temat edukacji ekonomicznej

  promocja Programu w mediach akademickich i nieakademickich

  organizacja forów konsultacyjnych projektu

 

Korzyści dla uczelni:

  zwiększenie przepływu informacji z nauki do praktyki gospodarczej i z praktyki gospodarczej do nauki

  podnoszenie wiedzy nauczycieli akademickich oraz studentów 

  zwiększenie konkurencyjności uczelni

 

Korzyści dla studentów:

  zdobycie praktycznej wiedzy wykraczającej poza program zajęć na studiach

  lepsze przygotowanie do podjęcia przyszłej pracy zawodowej, a tym samym zwiększenie swojej konkurencyjności jako pracownika/pracodawcy

  uzyskanie wysokiego poziomu edukacji finansowej i ekonomicznej, co wpłynie na jakość pracy zawodowej i życia osobistego

 

Korzyści dla partnerów:

  dotarcie do tysięcy studentów i pracowników naukowych

  praktyczny wpływ na treści merytoryczne przekazywane studentom i pracownikom naukowym na uczelniach

  podnoszenie kwalifikacji obecnej i przyszłej kadry menedżerskiej oraz specjalistów

  możliwość realizacji polityki Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR)

 

Wykłady

13 czerwiec 2021
Politechnika Świętokrzyska
10 czerwiec 2021
Szkoła Główna Handlowa
06 czerwiec 2021
Szkoła Główna Handlowa

Strefa NZB

19 listopad 2020
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
29 październik 2020
Szkoła Główna Handlowa
07 październik 2020
Politechnika Krakowska

Konferencje

31 maj 2021
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
29 maj 2021
Uniwersytet Rzeszowski
29 maj 2021
Fundacja Tygiel