Na jakie kwalifikacje i kompetencje występuje największe zapotrzebowanie?

Analizując rynek pracy należy mieć świadomość jego ciągłej modyfikacji. Zawody i specjalności, a także kompetencje, na które jeszcze kilka lat temu było zapotrzebowanie obecnie niekoniecznie muszą gwarantować zatrudnienie. 

Brak świadomości zmian i brak wiedzy o prognozach dotyczących zapotrzebowania na określonych pracowników w przyszłości prowadzi do niedostosowania kompetencyjnego pomiędzy grupami reprezentującymi podaż i popyt na rynku pracy.

Mimo stosunkowo wysokiego poziomu bezrobocia w Polsce pracodawcy często mają problem w pozyskaniu pracowników o określonych kompetencjach, czy uprawnieniach. Ten paradoks można tłumaczyć większą selektywnością naboru ze strony pracodawców w warunkach trudniejszej sytuacji rynkowej – uważa prof. dr hab. Jarosław Górniak (Uniwersytet Jagielloński). Skalę tego problemu obrazują liczne badania i analizy prowadzone przez organizacje i instytucje zajmujące się tą tematyką.

W jakich sektorach/branżach występuje najwięcej wolnych miejsc pracy?

Informacji o działach gospodarki, w których występuje największe zapotrzebowanie na pracowników możemy zaczerpnąć m.in. z opracowania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe w I półroczu 2014 roku”. Użyty w tabeli 1. wskaźnik deficytu obrazuje różnicę między liczbą zarejestrowanych bezrobotnych a liczbą zarejestrowanych ofert pracy w danej sekcji.

Do sekcji o największej przewadze liczby zgłoszonych wolnych miejsc pracy nad liczbą zarejestrowanych bezrobotnych w okresie I półrocza 2014 roku należały:

  • administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne – jako przyczynę wysokiego zapotrzebowania na pracowników w tej sekcji można podać zaangażowanie Polski w euroatlantyckich i europejskich strukturach bezpieczeństwa, co stwarza potrzebę przygotowania specjalistów ze znajomością zagadnień wojskowych i obronnych, swobodnie poruszających się w obszarze bezpieczeństwa,

  • działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca – sekcja ta obejmuje wiele rodzajów działalności wspomagających działalność gospodarczą, w tym działalność związaną z administracyjną obsługą biura, wynajem i dzierżawę oraz działalność związaną z zatrudnieniem. Zapotrzebowanie na powyższe usługi, a co za tym idzie na pracowników je wykonujących wynika z korzystania przez przedsiębiorstwa z profesjonalnych usług firm specjalizujących się w powyższych obszarach.

Cztaj więcej: www.aleBank.pl

Może Cię zainteresować: