IZFiA – poznaj naszego Partnera

Jednym z partnerów strategicznych Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem jest Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, która wraz z Programem realizuje moduł dotyczący oszczędzania, inwestowania oraz ubezpieczeń społecznych, skierowany do środowiska akademickiego.


Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami została powołana 28 października 2004 roku. Jej utworzenie możliwe było dzięki wprowadzeniu nowej ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 roku. Dzięki umocowaniu ustawowemu Izba, jako organizacja branżowa ma znacznie większe możliwości prawne i formalne uczestniczenia w procesach legislacyjnych. Podstawowe statutowe cele Izby to reprezentowanie środowiska, wspieranie rozwoju rynku, upowszechnianie wiedzy dotyczącej gospodarki oraz funkcjonowania różnych form zarządzania aktywami, wyznaczanie standardów dotyczących działalności funduszy w Polsce. Ponadto, integracja środowiska podmiotów zajmujących się zarządzaniem aktywami – zarówno towarzystw funduszy inwestycyjnych jak i firm asset management, aby jak najlepiej reprezentować ich interesy wobec rządu, parlamentu, czy administracji centralnej. Zadaniem Izby jest monitorowanie prawa regulującego działalność branży, opiniowanie projektów ustaw, zgłaszanie opinii i postulatów środowiska, czy przygotowywanie ekspertyz. Nadrzędnym celem wszystkich tych działań jest tworzenie warunków dalszego rozwoju rynku zarządzania aktywami w naszym kraju w taki sposób, aby polskie produkty finansowe były konkurencyjne na wspólnym rynku europejskim. Izba gromadzi i publikuje informacje na temat rynku funduszy inwestycyjnych, współpracuje w tym zakresie z europejskimi i światowymi stowarzyszeniami o podobnym profilu. Udziela patronatu i uczestniczy w licznych konferencjach dotyczących rynku kapitałowego, prowadzi badania dotyczące oszczędzania wśród Polaków, wspiera inicjatywy edukacyjne wśród młodzieży. Organizuje konkurs dla studentów na najlepszą pracę magisterską na temat funduszy inwestycyjnych, współpracuje z mediami przekazującymi również treści edukacyjne. Izba dodatkowo organizuje konkurs dla dziennikarzy zajmujących się tematyką funduszy inwestycyjnych – Konkurs o Fund Prix, którego celem jest wyróżnianie dziennikarstwa przestrzegającego zasad etyki i obiektywizmu, przekazującego pełną, rzetelną i przystępną informację na temat funduszy inwestycyjnych. W ten sposób Izba realizuje działania mające na celu popularyzowanie wiedzy o funduszach inwestycyjnych i wzbudzanie zainteresowania tą tematyką wśród osób młodych, uczących się. Prezesem Zarządu Izby jest prof. dr hab. Marcin Dyl.

Pozostałymi partnerami strategicznymi modułu są :

  • Związek Banków Polskich
  • Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  • Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych
  • Polska Izba Ubezpieczeń

Może Cię zainteresować: