Gdynia kolejnym partnerem Projektu sektorowego „Bankowcy dla Edukacji”

4 grudnia w warszawskiej siedzibie Związku Banków Polskich doszło do podpisania trójstronnego porozumienia o partnerstwie i współpracy pomiędzy Związkiem Banków Polskich i Fundacją Warszawski Instytut Bankowości z samorządem miasta Gdyni w zakresie Edukacji ekonomicznej dzieci i młodzieży, studentów i seniorów – współpracy sektora finansowego z jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Projektu sektorowego „Bankowcy dla Edukacji.

Ze strony Izby porozumienie sygnował Włodzimierz Kiciński – wiceprezes Zarządu Związku Banków Polskich, Zarząd Warszawskiego Instytutu Bankowości reprezentował jego wiceprezes – Waldemar Zbytek, zaś w imieniu Zarządu Miasta Gdyni wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz.

W opinii reprezentanta samorządu edukacja ekonomiczna w jej praktycznym wymiarze ma walor przybliżenia realiów funkcjonowania instytucji finansowych, w tym banków, co stwarza szanse budowania relacji pomiędzy interesariuszami systemu finansowego, którymi jesteśmy wszyscy, a podmiotami rynku finansowego. Uświadomienie wynikających stąd ryzyk, ale i katalogu potencjalnych korzyści to potencjał, którego nie znajdziemy w systemowych formach kształcenia, bez względu na szczebel edukacji.

Wartość pieniądza i potrzeba oszczędzania to wyzwanie, które warto podjąć wspólnie – poczynając od najmłodszych, a na seniorach kończąc – stwierdził Bartosz Bartoszewicz. Prezes Waldemar Zbytek, wskazując na bezprecedensowy w skali europejskiej zasięg projektu, podkreślił efekt synergii, uzyskany dzięki formule wolontariatu, w jakiej realizowany jest projekt. Wartością dodaną wydaje się także fakt skonsolidowania w jego ramach środowiska bankowego jako całości i dotarcie z przekazem, a to za sprawą banków spółdzielczych, do najmniejszych ośrodków w małych ojczyznach.

Prezes Włodzimierz Kiciński, odwołując się do własnych doświadczeń w ramach CSR z okresu, kiedy kierował bankiem mającym swoją siedzibę w Gdyni, podkreślił wagę współpracy z dyrektorami placówek oświatowych, czego dobrym przykładem było m.in. III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP z jego dyrektorem Wiesławem Kossakowskim.

Wiceprezydent Gdyni Bartosz Bartoszewicz potwierdził potrzebę i znaczenie upowszechniania dobrych praktyk w tym względzie. Odwołując się do efektów realizowanego w mieście projektu Gdynia bez barier, w ramach którego likwidowane są utrudnienia w dostępie do usług komunalnych dla najstarszych mieszkańców miasta, wyraził nadzieję, że umocowane w strukturach miasta Centrum Aktywności Seniora podejmie unikatową szansę, jaką stwarza podpisane porozumienie.

Może Cię zainteresować: