Działania w zakresie polityki senioralnej

Jak wynika z „Informacji o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2015” – dokumentu przyjętego przez Radę Ministrów – do roku 2050 populacja osób w wieku 60+ wzrośnie do 13,7 miliona i będzie stanowiła ponad 40% ogółu ludności naszego kraju. Rośnie też liczba specjalnych świadczeń przyznawanych osobom, które ukończyły 100 lat.

Dokument jest kompleksowym opracowaniem, opisującym sytuację demograficzną, ekonomiczną, zdrowotną osób starszych, ich aktywność, wykształcenie, sytuację rodzinną i społeczną. Zawiera też wnioski i rekomendacje. Społeczeństwo polskie staje bowiem obecnie przed wyzwaniami wynikającymi z dynamicznych zmian w strukturze demograficznej ludności. Wynika to z wydłużania się przeciętnego dalszego trwania życia oraz niskiego poziomu dzietności. Wyniki Prognozy ludności na lata 2014–2050 wskazują na pogłębianie się procesu starzenia społeczeństwa

W związku z konsekwencjami zmian demograficznych konieczne jest nadanie priorytetu działaniom z zakresu polityki publicznej, mającym na celu zwiększenie współczynnika dzietności w Polsce. Równie ważna jest zmiana postrzegania osób starszych i przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek. – podkreśliła Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Służą temu takie działania, jak kampania „Bezpieczny i Aktywny Senior”. Ma ona na celu uchronienie osób starszych przed przestępstwami, takimi jak oszustwa, wyłudzenia pieniędzy, nieuczciwe praktyki przedsiębiorców, nadużycia w prywatnych placówkach całodobowego pobytu czy przemoc. Drugim obszarem priorytetowym kampanii jest szeroko rozumiana aktywność – zawodowa, społeczna, sportowa, edukacyjna, kulturalna, rekreacyjna. – Żyjemy dłużej, ale chcemy też żyć lepiej – powiedziała Rafalska. – Rolą państwa jest przewidzieć sytuacje, w których osoby niesamodzielne będą potrzebowały wsparcia i muszą je otrzymać ze strony rządu czy samorządu. To usługi opiekuńcze, specjalistyczne, domy pobytu dziennego, ale także bezpieczeństwo w codziennej egzystencji – wyjaśniła.

Józefa Szczurek-Żelazko, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, przypomniała, że promocja zdrowego i aktywnego starzenia jest jednym z celów Narodowego Planu Zdrowia. – Opracowaliśmy rozwiązania, które zapewnią coraz liczniejszej populacji osób starszych dostęp do instytucji zdrowia: poradni i oddziałów geriatrycznych, wykwalifikowanych lekarzy i pielęgniarek, fizjoterapeutów – mówiła wiceminister. Przypomniała też o dostępie do bezpłatnych leków dla osób, które ukończyły 75 rok życia.

Prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS, poinformowała, że w 2015 r. wypłacano w Polsce ponad 5 mln. emerytur. Ze świadczeń korzysta 82,7 proc. osób, które nabierają do nich prawa. 94 proc. emerytur pochodzi z systemu powszechnego. – Przegląd emerytalny był połączony z debatą publiczną, w której wypowiadali się eksperci i przedstawiciele środowisk osób starszych – oświaczyła prof. Uścińska. – Teraz trwają analizy, które z zaproponowanych rozwiązań będzie można zrealizować – dodała.

Jednym z działań podjętych w celu poprawy sytuacji materialnej osób starszych o najniższych dochodach jest podwyższenie kwoty minimalnej emerytury oraz minimalnej kwoty renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. –Od 1 marca 2017 r. minimalna emerytura wyniesie 1000 zł brutto. Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie do 750 zł – poinformowała Elżbieta Bojanowska, wiceminister, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Informacji o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2015 dostępna jest pod tym linkiem.

Skrót dokumentu dostępny jest pod tym linkiem.

 

Może Cię zainteresować: