Co łączy banki spółdzielcze

Banki spółdzielcze są różnorodną i jednocześnie bardzo liczną grupą w sektorze bankowym, przez co zapewniają dywersyfikację tego sektora. Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych (European Association of Co-operative Banks – EACB) określiło najważniejsze cechy / wartości charakterystyczne dla banków w formie spółdzielni: zaufanie, współzarządzanie, elastyczność, bliskość, zaangażowanie społeczne, solidarność.

Źródło: http://www.eacb.coop/en/cooperative_banks/key_values.html 29.01.2016 r.

 

Zaufanie jest uważane za fundament bankowości spółdzielczej. Od wielu lat niezmiennie podkreśla się, że banki spółdzielcze są pewnym partnerem. Nieustannie pracują one nad utrzymaniem tej opinii u obecnych klientów, ale nie zapominają też o nowych.

Banki spółdzielcze współzarządzane są przez swoich członków, którzy mają bezpośredni wpływ na podejmowane decyzje i na kierunki rozwoju. Tylko członkowie banku mogą zasiadać w jego organach (wyjątek stanowi zarząd). Ponadto uczestniczą oni pośrednio w podejmowaniu decyzji poprzez udział w radach, konsultacjach członkowskich itp.

W bankach spółdzielczych decyzje zarówno te operacyjne, jak i strategiczne, podejmowane są na miejscu, dzięki temu instytucje te są bardziej elastyczne i szybciej mogą reagować na zmieniające się warunki rynkowe. Działając na określonym terytorium, widzą aktualne potrzeby społeczności lokalnych i sprawnie dostosowują swoją ofertę do ich potrzeb.

Dobrze rozbudowana sieć placówek ułatwia dotarcie do klientów. Działają między innymi na terenach słabo zurbanizowanych, na których banki komercyjne nie chcą się podjąć działalności. Często placówki banków spółdzielczych są jedynymi w okolicy. Nie oznacza to jednak, że działają one tylko w małych miejscowościach, można je też znaleźć w dużych aglomeracjach miejskich.

Wspieranie rozwoju lokalnych społeczności ma długą tradycję. Większość inicjatyw, w które się angażują ma charakter lokalny. W skali kraju tych inicjatyw jest bardzo dużo, jednak ze względu na ich lokalny zasięg, najczęściej wiemy tylko o tych, które dotyczą okolicznej społeczności.

Na dobro wspólne społeczności wpływa między innymi promowanie przedsiębiorczości na poziomie lokalnym. Inwestując kapitał w ten sposób banki odgrywają kluczową rolę zarówno w rozwoju miejscowym, jak i całego regionu. Potwierdzeniem działań prowadzonych w tym obszarze są liczne nagrody przyznawane za wspieranie przedsiębiorczości.

dr Urszula Wiśniewska

Dyrektor Programowy Programu NZB

Może Cię zainteresować: