4 pytania do…Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych

Proces budowy świadomości ekonomicznej wśród młodych ludzi przez m.in. instytucje sektora finansowego w ramach Programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”, wiąże się także z przybliżaniem specyfiki tematyki oszczędności długoterminowych i emerytalnych. Dzięki udziałowi w Programie NZB, wielu studentów posiada już praktyczną wiedzę dotyczącą tych zagadnień.

Są jednak też tacy, którzy wprawdzie wiedzą np. czym są Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) i jaka jest ich główna funkcja, ale nie rozwiewa to ich innych wątpliwości w tym zakresie takich jak:

Czy OFE może zbankrutować?

Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych: Fundusz emerytalny nie może zbankrutować. Zbankrutować może tylko powszechne towarzystwo emerytalne, które nim zarządza. W tej sytuacji zarządzanie funduszem przejmuje inne działające PTE. Stabilność towarzystw emerytalnych zapewniają odpowiednie kapitały własne.

Co oznacza skrót PTE, który często towarzyszy OFE?

IGTE: PTE czyli Powszechne Towarzystwo Emerytalne to podmiot, działający w formie, którego przedmiotem działalności jest utworzenie, a następnie zarządzanie otwartym funduszem emerytalnym (OFE) oraz dobrowolnym funduszem emerytalnym (IKE, IKZE). Powstanie PTE  związane jest ze spełnieniem szeregu wymogów dotyczących kapitału akcyjnego, organizacji spółki oraz osób zarządzających. Powszechne towarzystwa emerytalne podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru  Finansowego, która wydaje zgodę na ich utworzenie lub połączenie.

Czym kierować się przy wyborze OFE

IGTE: Istotnymi kryteriami wyboru otwartego funduszu emerytalnego są: wyniki inwestycyjne w długim okresie, doświadczenie na rynkach finansowych, jakość obsługi klienta (dostęp do serwisów i swojego konta), opłaty związane z uczestnictwem w funduszu, ocena funduszy przez niezależnych ekspertów i instytucje.

Czy OFE informuje o stanie rachunku swojego członka

Otwarte fundusze emerytalne mają obowiązek raz na 12 miesięcy poinformować pisemnie swoich członków o środkach znajdujących się na ich rachunkach w dniu sporządzenia informacji. Poza tym OFE na każde żądanie członka jest zobowiązany udzielić na piśmie informacji o pieniężnej wartość środków zgromadzonych na rachunku.
 

***

Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych jest partnerem programu edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, w module „Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe”. Partnerami modułu są także: Związek Banków Polskich, Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Polska Izba Ubezpieczeniowa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Może Cię zainteresować: