Moduł realizowany ze Związkiem Banków Polskich, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Izbą Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych, Fundacją Giełdy Papierów Wartościowych, Polską Izbą Ubezpieczeń.

Jego celem jest zachęcenie do długoterminowego oszczędzania i inwestowania poprzez zwiększenie świadomości na temat różnych form oszczędzania i inwestowania, w tym w perspektywie długoterminowej,  oraz korzyści płynących z podejmowania tego typu działań.

W szczególności moduł poszerza wiedzę uczestników z zakresu metod dywersyfikacji ryzyka przy oszczędzaniu i inwestowaniu, systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem systemu emerytalnego, jak i różnych form inwestowania, w szczególności na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Moduł składa się z 4 wykładów, z czego jeden z nich (Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe) jest wykładem wprowadzającym do tematyki oszczędzania oraz inwestowania długoterminowego, a pozostałe trzy wykłady uszczegóławiają tą tematykę.

 

 

Tematy wykładów w ramach modułu:

  1. Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe

  2. Ubezpieczenia społeczne niezbędne w prowadzeniu firmy i życiu codziennym każdego człowieka

  3. ZUS dla Studenta. Ubezpieczenia społeczne w praktyce.

  4. Nie stój – inwestuj!