4 grudnia w warszawskiej siedzibie Związku Banków Polskich doszło do podpisania trójstronnego porozumienia o partnerstwie i współpracy pomiędzy Związkiem Banków Polskich i Fundacją Warszawski Instytut Bankowości z samorządem miasta Gdyni w zakresie Edukacji ekonomicznej dzieci i młodzieży, studentów i seniorów – współpracy sektora finansowego z jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Projektu sektorowego „Bankowcy dla Edukacji.

Ze strony Izby porozumienie sygnował Włodzimierz Kiciński – wiceprezes Zarządu Związku Banków Polskich, Zarząd Warszawskiego Instytutu Bankowości reprezentował jego wiceprezes – Waldemar Zbytek, zaś w imieniu Zarządu Miasta Gdyni wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz.

W opinii reprezentanta samorządu edukacja ekonomiczna w jej praktycznym wymiarze ma walor przybliżenia realiów funkcjonowania instytucji finansowych, w tym banków, co stwarza szanse budowania relacji pomiędzy interesariuszami systemu finansowego, którymi jesteśmy wszyscy, a podmiotami rynku finansowego. Uświadomienie wynikających stąd ryzyk, ale i katalogu potencjalnych korzyści to potencjał, którego nie znajdziemy w systemowych formach kształcenia, bez względu na szczebel edukacji.

Wartość pieniądza i potrzeba oszczędzania to wyzwanie, które warto podjąć wspólnie – poczynając od najmłodszych, a na seniorach kończąc – stwierdził Bartosz Bartoszewicz. Prezes Waldemar Zbytek, wskazując na bezprecedensowy w skali europejskiej zasięg projektu, podkreślił efekt synergii, uzyskany dzięki formule wolontariatu, w jakiej realizowany jest projekt. Wartością dodaną wydaje się także fakt skonsolidowania w jego ramach środowiska bankowego jako całości i dotarcie z przekazem, a to za sprawą banków spółdzielczych, do najmniejszych ośrodków w małych ojczyznach.

Prezes Włodzimierz Kiciński, odwołując się do własnych doświadczeń w ramach CSR z okresu, kiedy kierował bankiem mającym swoją siedzibę w Gdyni, podkreślił wagę współpracy z dyrektorami placówek oświatowych, czego dobrym przykładem było m.in. III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP z jego dyrektorem Wiesławem Kossakowskim.

Wiceprezydent Gdyni Bartosz Bartoszewicz potwierdził potrzebę i znaczenie upowszechniania dobrych praktyk w tym względzie. Odwołując się do efektów realizowanego w mieście projektu Gdynia bez barier, w ramach którego likwidowane są utrudnienia w dostępie do usług komunalnych dla najstarszych mieszkańców miasta, wyraził nadzieję, że umocowane w strukturach miasta Centrum Aktywności Seniora podejmie unikatową szansę, jaką stwarza podpisane porozumienie.

Wykłady

13 czerwiec 2021
Politechnika Świętokrzyska
10 czerwiec 2021
Szkoła Główna Handlowa
06 czerwiec 2021
Szkoła Główna Handlowa

Strefa NZB

19 listopad 2020
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
29 październik 2020
Szkoła Główna Handlowa
07 październik 2020
Politechnika Krakowska

Konferencje

31 maj 2021
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
29 maj 2021
Uniwersytet Rzeszowski
29 maj 2021
Fundacja Tygiel