E-learning

Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek.
Albert Einstein

 

 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, kliknij tutaj i zalicz szkolenie e-learningowe.


 


Rejestracja E-learning
 

E-learning

 

Teaching should be such that what is offered is perceived

as a valuable gift and not as a hard duty.

Albert Einstein

 


English version of the e – learning course is in preparation.

Wiedza on-line

„Bankowość * Finanse * Samorząd – Wiedza on-line” to ogólnopolski projekt, zorganizowany przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Związek Banków Polskich.

Projekt zapewnia studentom oraz pracownikom naukowym szkół wyższych biorących w nim udział (lista uczelni) bezpłatny dostęp do elektronicznych wersji uznanych czasopism fachowych Miesięcznik Finansowy BANK, Nowoczesny Bank Spółdzielczy, Finansowanie Nieruchomości, Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, Europejski Doradca Samorządowy.

W pismach wypowiadają się specjaliści, przedstawiciele biznesu, nauki i polityki gospodarczej. Pracę z tekstem ułatwia możliwość wyszukiwania, zaznaczania, robienia notatek oraz drukowania wybranych fragmentów.

 

Aby skorzystać z projektu i otrzymać dostęp do bieżących i archiwalnych wydań pism dokonaj rejestracji na stronie www.aleBank.pl.

On-line knowledge

The Banking * Finance * Self-Government – On-line Knowledge is an all-over-Poland project of Centrum Prawa Bankowego i Informacji and the Polish Banks Association.

The Programme provides students and academic staff members from participant academies and universities (list of schools) with free-of-charge access to the electronic versions of reputed professional magazines: Miesięcznik Finansowy BANK, Nowoczesny Bank Spółdzielczy, Finansowanie Nieruchomości, Kurier Finansowy, Europejski Doradca Samorządowy.

The magazines include articles/statements by specialists and representatives of business, science and economic policy. The search, highlight, add notes and print selected fragments options facilitates your work with the text.

 In order to enrol in the Programme and get free-of-charge access to current and back issues of magazines, register at www.aleBank.pl.

Kredyty mieszkaniowe w 2014 poniżej oczekiwań

Tak wynika z najnowszego Raportu AMRON – SARFiN opublikowanego 24 lutego, podczas konferencji prasowej.

W Konferencji wzięli udział Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP, Jerzy Bańka, Wiceprezes ZBP, Jacek Furga, Prezes CPBiI, Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości oraz Marcin Idzik z TNS Polska.

O frankach i bankach

Na początku konferencji Prezes Pietraszkiewicz odniósł się do rozpowszechnionych fałszywych stereotypów związanych z polskim sektorem bankowym i kredytami w walucie obcej. Spotyka się na przykład pogląd, że banki nie płacą podatków w Polsce:  – Banki są największym płatnikiem CIT w Polsce, tego stanu nie zamierzamy zmieniać – z całą stanowczością podkreślił prezes ZBP, zaznaczając równoczesnie, iż podatek CIT to nie jedyne wpływy z sektora bankowego do budżetu państwa. Banki wpłaciły również ponad 27,5 mld rezerw obowiązkowych –  dzięki temu możliwe było utworzenie ARiMR, a w późniejszej perspektywie Funduszu Poręczeń Unijnych.

Liczne plotki związane są również z kredytowaniem w walucie obcej. Można spotkać opinię, że kredyty walutowe to wynalazek tylko polski – jest to nieprawda, ponieważ, kredyty denominowane w różnych walutach zdarzają się na świecie, również w innych krajach Wspólnoty. Liczba kredytów walutowych jest też notorycznie zawyżana – spotyka się opinię, iż w Polsce jest nadal aktywnych 750 tys. kredytów frankowych. Tymczasem 775 tysięcy to ogólna liczba wszystkich udzielonych kredytów – z tego 210 tys. zostało już spłacone. Wbrew spotykanym opiniom, banki udzielały kredyty złotowe zawsze równocześnie z walutowymi.

Równocześnie prezes Związku Banków Polskich przypomniał, że to sektor bankowy – jako pierwszy – już 10 lat temu dostrzegł zagrożenia związane z kredytowaniem walutowym nieruchomości i zaczął podejmować w tym kierunku aktywne działania. – W grudniu 2005 ZBP wnioskował o zakaz udzielania kredytów walutowych – przypomniał prezes ZBP. Mniej więcej w tym samym czasie – a więc w okresie największego frankowego boomu w latach 2006 – 2007 – sektor bankowy inicjował szeroko zakrojoną kampanię informacyjną na temat kredytów we frankach. Odpowiednie porady i informacje ukazywały się nie tylko na łamach pism opiniotwórczych, ale również i tabloidów – dzięki czemu możliwe było dotarcie do jak najszerszej grupy Polaków.

Kredyty mieszkaniowe w 2014 poniżej oczekiwań

Rok 2014 był najsłabszym rokiem dla rynku kredytów mieszkaniowych w ciągu minionych dziewięciu lat. Zarówno liczba, jak i wartość kredytów mieszkaniowych była niższa nawet od wyników kryzysowego roku 2009 (odpowiednio 189 tys. i 39 mld). Zarówno atrakcyjne oprocentowanie kredytów w złotych – najniższe w historii po cyklu obniżek podstawowych stóp procentowych NBP,  jak i ceny nieruchomości, które od dwóch lat podlegają tylko nieznacznym wahaniom, nie były w stanie nakłonić potencjalnych nabywców mieszkań do zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania hipotecznego.

Wartość Indeksu Dostępności Mieszkaniowej IDM3 na koniec minionego roku wyniosła 190 punktów. To najwyższy poziom notowany od 2006 roku, a trend wzrostowy obserwujemy od 2012 r. W ostatnim kwartale na wartość indeksu wpłynął przede wszystkim istotnie większy przeciętny dochód rozporządzalny dla rodziny, ale także niższe oprocentowanie kredytów, poziom inflacji i spadek cen nieruchomości. Niemniej, przy tak sprzyjających warunkach rynek kredytów hipotecznych skurczył się. Sytuacji nie zmienił także Program Mieszkanie dla Młodych, z którego nawet mimo dostosowywania kryteriów wsparcia do realiów rynkowych w ciągu całego roku, udało się wykorzystać jedynie 34% środków przeznaczonych na 2014. Choć w IV kwartale Program odnotował najlepszy wynik, to kredyty ze wsparciem sumarycznie odpowiadały za 7% wartości i 8% liczby wszystkich nowych umów kredytowych podpisanych w 2014 roku. 

Zdaniem dr. Jacka Furgi, szefa Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości przy ZBP, na chwilę obecną brak jest argumentów pozwalających na prognozowanie akcji kredytowej w obszarze finansowania nieruchomości na poziomie odbiegającym znacznie od tego, jaki miał miejsce w latach 2013 i 2014. „Sytuacja na rynku finansowania nieruchomości mieszkaniowych w 2014 r. potwierdziła formułowane dotychczas prognozy Centrum AMRON i ZBP. Stopy procentowe są już na bardzo niskim poziomie i nawet kolejna obniżka nie spowoduje istotnych zmian w poziomie akcji kredytowej. Natomiast dalsze podwyższanie minimalnego poziomu wkładu własnego, a przypomnę, że od 1 stycznia 2015 obowiązuje już wymóg 10%, może utrudnić dostęp do kredytów tej części polskiego społeczeństwa, która aktualnie nie posiada żadnych oszczędności lub chce je przeznaczyć na remont nowo zakupionego mieszkania. Nawet deklarowane dalsze uatrakcyjnianie pomocy państwa w Programie „Mieszkanie dla Młodych” nie wpłynie na wzrost liczby kredytów, gdyż nie jest rolą tego programu generowanie nowych kredytobiorców. Po wsparcie w ramach tego Programu sięgają – jeśli mogą spełnić jego warunki – ci, którzy i tak zdecydowaliby się na zakup mieszkania na kredyt” – twierdzi Jacek Furga.

Tymczasem problemy mieszkaniowe polskich rodzin są wymieniane w różnego typu badaniach i sondażach jako jedna z dwóch podstawowych przyczyn emigracji, kryzysu demograficznego i społecznego niezadowolenia.

„Brak systemowych mechanizmów stabilizujących finansowanie mieszkalnictwa w dalszym ciągu  stanowi w Polsce problem, którego rozwiązanie powinno być priorytetem polskich polityków oraz właściwych podmiotów gospodarczych i samorządu terytorialnego. Wnosimy o pilną finalizację prac nad ustawą o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz wdrożenie systemu promowania długoterminowego oszczędzania na cele mieszkaniowe. W innym przypadku  trudno upatrywać szansy na poprawę sytuacji na rynku mieszkaniowym w kolejnych latach” – mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP.

Pengab: W pierwszym kwartale klienci banków mniej aktywni

Pomiar indeksu koniunktury bankowej w lutym potwierdza nieco słabszy od oczekiwań początek roku w zakresie dynamiki wzrostu. Bankowcy nie tracą jednak optymizmu, czego wyrazem jest  utrzymujący się na stosunkowo wysokich poziomach wskaźnik prognoz średnioterminowych w obszarze kredytów dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Wzrostowi oczekiwań w tych obszarach towarzyszy jednocześnie bardziej stonowana prognoza dla rynku depozytowego, w szczególności dotycząca depozytów terminowych, co uwidacznia się także w prognozie sześciomiesięcznej. W dłuższym horyzoncie bankowcy spodziewają się wzrostu zainteresowania kredytami mieszkaniowymi i inwestycyjnymi, przy jednoczesnym osłabieniu dynamiki kredytów konsumpcyjnych i obrotowych.

W lutym indeks Pengab wyniósł 19,8 pkt, spadł m/m o 2,5 pkt, r/r jest niższy o 7,8 pkt. Drugi kwartał z rzędu słabnie dynamika wzrostu. Mimo tego wskaźnik wyprzedzający m/m wzrósł o 1,8 pkt., osiągając 26,3 pkt. W warstwie ocen na większości m/m odnotowano spadki dynamiki, a w środowisku bankowym najczęściej dominują opinie o utrzymaniu dotychczasowej dynamiki na podstawowych rynkach. – powiedział Marcin Idzik z TNS Polska.

Najnowsze wydanie cyklicznego Raportu AMRON-SARFiN, za IV kwartał 2014 roku znajduje się na stronie: www.amron.pl.